Условия за ползване на сайта

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА 

ARC Summer

I. ПРЕДМЕТ И ДЕФИНИЦИИ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Сдружение „Арк Академи”, от една страна, и посетителите и потребителите на платформа за електронна търговия ARC Summer, намираща се на уеб сайт https://summer.arc.academy/, от друга страна.

(2) Настоящият документ съдържа информация за дейността на Сдружение „Арк Академи” и общите условия за ползване на Услугите, предоставяни от Сдружение „Арк Академи”, като уреждат отношенията между Сдружението и всеки един от Потребителите.

(3) Потребителят следва да прочете внимателно действащите Общи условия преди да пристъпи към ползване на Платформата.

(4) При маркиране на полето „Съгласявам се с Общите условия“, Вие правите изявление, с което потвърждавате, че сте запознати с и приемате настоящите Общи условия. Поставянето на отметка за съгласие с настоящите Общи условия в обособеното за това място на Платформата следва да се счита за обикновен електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО. С поставяне на отметката, Страните изрично се уговарят, че правната сила на отметката е равностойна на тази на саморъчния подпис.

(5) Потвърждаването на Общите условия представлява приемане на всички условия, предвидени в тях, и е необходимо и задължително условие за ползване на Платформата и предлаганите на нея Услуги.

(6) За целите на настоящите Общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

 1. Договор за услуга – всеки договор, по силата на който Сдружението се задължава да предостави на Потребител Обучение по предлаган/о на Платформата, което Потребител е поръчал чрез Платформата и е заплатил такса за обучение, в случай че такава се дължи.
 2. Летни академии – присъствени, едноседмични обучения, които обхващат основните професионални направления в разработката на игри (game development) и дигиталните изкуства, публикувани на Платформата с приложените към тях съдържание и график на провеждане. Достъпни за закупуване самостоятелно или по няколко.
 3. Обучение – присъствено обучение по Курсовете, публикувани на Платформата, което обучение включва теоретична част, упражнения, практически задачи, уъркшопи.
 4. Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване на Платформата, правила за регистрация на Профил, правила за поръчка и право на Обучение в Курсове/Направления, правата и задълженията на Потребителите, ползващи Платформата, както и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Платформата. Настоящите Общи условия представляват договор между Сдружението и Потребителя за закупуване на правото на Обучения, предлагани на Платформата на територията на Република България, с който Потребителят се задължава да заплати поръчаните Летни академии, който договор има правнообвързваща сила за Сдружението и Потребителя на Платформата. Общите условия уреждат правата и задълженията на Потребителите и посетителите на Платформата. Страни по договора са Сдружението, от една страна, и Потребителят, от друга страна. С поръчката и закупуването на Лятна академия Потребителят заявява, че е запознат с, съгласен е с и приема настоящите Общи условия. С приемането на Общите условия и/или с всяко извършено действие чрез Платформата, Потребителят декларира и заявява, че е запознат с и приема настоящите Общи условия. Всяко действие на Потребителя на Платформата, дори да не е закупил Лятна академия, представлява и се счита за електронно волеизявление, че е съгласен с, потвърждава и приема настоящите Общи условия и встъпва в договорни отношения със Сдружението. 
 5. Платформа – платформа за електронна търговия, разположена на уеб базирания сайт: https://summer.arc.academy/ и всички негови подстраници, собственост на Сдружението. 
 6. Потребител – всяко дееспособно физическо лице, което посещава и/или използва Платформата на Сдружението по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки от нея, купува право да се обучава в предлагани на Платформата Летни академии и други. Лица, които не отговарят на изискванията за Потребител, нямат право да закупуват Летни академии, предлагани на Платформата.
 7. Профил – личният профил на Потребителя на Платформата, който позволява на Потребителя да прави поръчки на Летни академии и да ползва Услугите, предлагани на Платформата и който съдържа информация относно Потребителя (име, парола, адрес, имейл адрес, телефон) и историята на някои от действията му в Платформата (направени поръчки и други). 
 8. Сдружението – СДРУЖЕНИЕ „Арк Академи”, ЕИК 205498425, със седалище и адрес на управление: град София, п.к. 1124, район „Средец”, ж.к. „Яворов”, ул. „Мизия“ № 23, представлявано от Председателя на Управителния съвет Антоний Борисов Христов, което притежава и администрира Платформата. Сдружение „Арк Академи” е лицензиран център за професионално обучение (ЦПО) по Закона за професионалното образование и обучение в България с лицензия №2020121542 от 30.10.2020 г.
 9. Страна – означава Сдружението или Потребителят. 
 10. Страни – означава както Сдружението, така и Потребителят.
 11. Траен носител – означава всеки инструмент, който дава възможност на Потребителите да съхраняват информация, адресирана лично до тях, по начин, достъпен за бъдещо ползване, и за период от време, достатъчен за целите на информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация. Такива носители са например хартия, устройства за съхранение на данни с USB интерфейс, CD-ROM дискове, DVD дискове, карти с памет, твърди дискове на компютрите, електронна поща и други. За траен носител се смятат и интернет сайтовете, които отговарят на следните условия: сайтът позволява на Потребителя да запази получената информация, информацията може да бъде запазена в продължение на достатъчно дълъг период от време и Сдружението, предоставило информацията, не може да я променя.
 12. Трети страни/лица – означава всички други лица, организации и органи освен Сдружението и Потребителя.
 13. Услуга/Услуги – услугата/услугите по Обучение, предоставяни от Сдружението чрез Платформата, а именно за възможност на Потребителите да заявят участие и да закупят правото на Обучение в избрана от тях Лятна академия/пакет след заплащане на дължимата такса за обучение, в случай че такава се дължи. 

ІІ. ДАННИ ЗА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Сдружението: СДРУЖЕНИЕ „Арк Академи”;
 2. Седалище и адрес на управление: град София, п.к. 1124, район „Средец”, ж.к. „Яворов”, ул. „Мизия“ № 23;
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от Потребители: град София, п.к. 1700, ул. „Университетски парк” № 1;
 4. Данни за кореспонденция: email: summer@arc.academy, телефон: +359 886 925 303;
 5. Вписване в публични регистри: в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК: 205498425;
 6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: ДДС № BG205498425;
 7. Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни:

Адрес: град София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

тел.: 02/91-53-519

Email: kzld@cpdp.bg 

Уеб сайт: www.cpdp.bg 

 Комисия за защита на потребителите:

Ако в качеството Ви на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите смятате, че сме нарушили правата ви като потребител, можете да подадете оплакване до компетентния орган в България – Комисията за защита на потребителите. Повече информация можете да намерите на адрес: www.kzp.bg. Можете също така да подадете оплакването си в държавата, в която живеете, на работното си място или на място, където смятате, че нарушаваме правата Ви.

Адрес: град София, п.к. 1000, ул. „Врабча” № 1, ет. 3, 4 и 5

тел.: 02/933 0565

факс: 02/9884218

гореща линия: 0700 111 22

Email:  info@kzp.bg 

Уеб сайт: www.kzp.bg   

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. (1) Платформата e платформа за електронна търговия, достъпна на следния интернет адрес https://summer.arc.academy/ и всички негови подстраници. Платформата има функциите на електронен магазин за продажба на правото на Обучение в предлагани от Сдружението Летни академии и ползване на Услугите, предоставяни от Сдружението. Електронният магазин предоставя на Потребителите информация за Летните академии, както и възможност за тяхното закупуване чрез поръчка и заплащане на съответната такса за обучение, както и информация за предлаганите от Сдружението Услуги чрез Платформата, които Потребителят може да ползва. Потребителят има право за закупува Обучение чрез Платформата, респективно да ползва Услугите, предоставяни на Платформата, при спазване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия, на действащото българско и европейско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените от Сдружението съответни изисквания за конкретните Летни академии, включително, но не само възможност: 

 1. Да извършат регистрация и създаване на Профил на Платформата;
 2. Да преглеждат Летни академии, техните характеристики, цени и условия за закупуване и/или ползване;
 3. Да сключват със Сдружението Договори за услуги по повод на Летни академии, предлагани на Платформата;
 4. Да получават информация за нови Летни академии, предлагани от Сдружението на Платформата;
 5. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването и/или изпълнението на договори със Сдружението чрез интерфейса на Платформата, достъпна в Интернет;
 6. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на Платформата в Интернет;
 7. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

(2) Летните академии, които не са изрично включени в настоящите Общи условия и/или посочени на Платформата, не се предоставят от Сдружението и не могат да бъдат изисквани от Потребител или от която и да е Трета страна.

Чл. 4. Сдружението гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Потребителят сключва със Сдружението чрез използване на електронните средства на Платформата или друго средство за комуникация от разстояние Договор за услуга. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Сдружението.

(2) По силата на сключения с Потребителя Договор за услуга, Сдружението се задължава да предостави Обучение по избраната/избраните от Потребителя чрез интерфейса на Платформата и заплатена/и Лятна/Летни академия/и. Потребителят има право да поправя грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за предложение за сключване на договора със Сдружението чрез Платформата, както е описано по-долу в настоящите Общи условия.

(3) Потребителите заплащат на Сдружението възнаграждение за Лятна академия, съгласно условията, определени на Платформата и настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на таксата за обучение, обявена от Сдружението на Платформата за съответната Лятна академия.

(4) Сдружението предоставя заявената/ите от Потребителите Лятна/и академия/и съгласно съдържание и график на провеждане, както и в сроковете и при другите условия, определени от Сдружението на Платформата и съгласно настоящите Общи условия.

Чл. 6. (1) Потребителят и Сдружението се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и/или изпълнението на Договора за услуга могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребител на Платформата, са извършени от лицето, посочено в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, респективно извършване на поръчката, ако Потребителят е въвел съответното имейл адрес или потребителско име и парола за достъп.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОФИЛ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 7. (1) Достъпът до Платформата е свободен, като за заявяване на желание за записване в определена Лятна академия, респективно за поръчка и закупуване на Лятна академия, предлагана чрез Платформата, както и на пълните функционалности на същата, се изисква регистрация в Платформата и създаване на Профил на Потребител. 

(2) Регистрацията на Профил на Потребител е по желание на Потребителя. Регистрацията на Профил на Потребител изисква попълването на формата за регистрация на Потребител на Платформата. Във формата за регистрация е необходимо Потребителят да въведе следните данни: (1) име; (2) фамилия; (3) телефон и (4) адрес на електронна поща (имейл адрес); и/или други изискуеми данни съгласно формата за регистрация на Платформата, които ще бъдат запаметени в системата на Сдружението. Преди да направи регистрация на Профил, Потребителят е задължително да постави отметка на обозначеното за това място във формата за регистрация, че е съгласен с настоящите Общи условия и с Политиката за поверителност (GDPR) на Сдружението.

(3) С приемане на настоящите Общи условия лицата, извършили регистрацията, дават право на Сдружението и лица от неговия екип да верифицират предоставените данни и да се свържат с лицето за идентификация и потвърждение на предоставените от него данни, ако сметнат за необходимо.

(4) След попълване изцяло на задължителните данни във формата за регистрация на Платформата, съгласно ал. 2 на настоящия член, Сдружението изпраща потвърждение на Потребителя по имейл на посочения от Потребителя адрес на електронната поща (имейл адрес) за успешно извършване на регистрацията и създаване на Профила. От момента на получаване на имейла – потвърждение съгласно предходното изречение се счита, че Профилът на Потребителя е активен.

(5) За въведените лични данни се прилага Политиката за поверителност (GDPR) на Сдружението.

(6) След успешната регистрация и потвърждение на Профил се създава Профил на Потребителя, който може да достъпва чрез въвеждане на посочените от него при регистрацията имейл адрес или потребителско име, ведно с въвеждане на избраната от него парола за достъп. След успешна регистрация Потребителят ще има възможност да промени данните, ако това е необходимо в предвидената за това секция в Профила си на Платформата.

(7) Когато Потребител създаде своя Профил, той получава достъп до използването на софтуерната програма на Сдружението, предоставена чрез Платформата. Преди да ползва Услугите на Платформата, Потребителят е длъжен да постави отметка на обозначеното за това място във формата за регистрация, че е съгласен с настоящите Общи условия и с Политиката за поверителност на Сдружението. 

(8) С извършване на регистрацията на Профил и поставяне на отметка на обозначеното за това място във формата за регистрация, че Потребителят е съгласен с Общите условия, се счита, че Потребителят е приел настоящите Общи условия. От този момент се счита за сключен договорът за ползване на Платформата между Страните. 

(9) С извършване на регистрацията, лицето, което е направило регистрацията, декларира и гарантира, че не е недееспособно лице, както и че използва валидни лични данни за самоличност при регистрацията.

(10) При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Всяко лице, извършващо регистрация, носи отговорност за невярно и/или непълно попълване на данни и информация в Платформата. Сдружението не носи отговорност, ако Потребител или Трето лице е попълнило неверни и/или грешни данни към момента на регистрацията или на по-късен етап, включително във всички случаи, когато Сдружението не може да предостави Обучението и/или предостави която и да е от Услугите си, в резултат на грешни данни за контакт или друга непълна или невярна информация за Потребителя. 

(11) Сдружението има право да откаже предоставянето на Услуги чрез Платформата, като откаже регистрация на Профил в Платформата или изтрие/закрие/деактивира вече регистриран Профил във всички случаи, при които Потребителят не е попълнил изцяло и правилно необходимата информация, при съмнения, че Потребителят не отговаря на условията за ползване на Платформата (например е недееспособен, въвел е неверни данни или поради някаква друга причина няма право да използва Платформата или не изпълнява изискванията на закона, Платформата и/или тези Общи условия) или е нарушил настоящите Общи условия, приложимото законодателство или правата и правните интереси на Трети страни във връзка с предлаганите на Платформата Обучения, без да дължи уведомление, предупреждение или обезщетение на Потребителя или запазване или възстановяване на информацията и материалите в Профила на Потребителя, в случаите позволени от закона.

(12) Потребителят носи отговорност за всички действия, извършвани чрез или произтичащи в резултат на използването на неговия Профил. Потребителят се задължава да не предоставя данните за достъп до Профила му на лица, които не желае да извършват действия от негово име и за негова сметка. Ако Потребителят ги предостави на дадено лице се счита, че той го е упълномощил да извършва действия чрез Профила му от негово име и за негова сметка. В този случай Потребителят отговаря за действията на това лице като за свои.

(13) Потребителят носи отговорност за попълнените и заявени от него данни и информация чрез Профила си на Платформата, както и за предоставените по телефона на  Сдружението, ако има такива.

(14) Потребителят се задължава да уведоми Сдружението при всяка промяна в данните, които е предоставил на Сдружението при регистрацията или на по-късен етап. При неизпълнение на това задължение, Сдружението не носи отговорност за предоставяне на услуги при използване на непълни или неточни данни, издаване на документи с неверни данни или каквито и да е други действия. В този случай Потребителят носи отговорност за заплащане на поръчаните чрез Платформата Лятна/и академия/и, както и на допълнителните разходи, претърпени вреди и пропуснати ползи на Сдружението във връзка с неверни или неактуални данни.

(15) Във всички случаи Потребителят носи отговорност за плащането на всички поръчани чрез Платформата Летни академии, както и за всякакви допълнителни разходи, претърпени вреди и пропуснати ползи, понесени от Сдружението и/или Трети страни в резултат на неправилно въведена информация от Потребителя или липса на последващо уведомление съгласно ал. 14 по-горе.

(16) В случай че недееспособно лице (на възраст под 14 години) желае да използва Услугите, предоставяни от Сдружението на Платформата, регистрация на Профил на Платформата трябва да се извърши от родител/настойник на това лице, който регистрира Профил като законен представител на малолетно лице и посочва данни на това, лице което ще има достъп до Профила и ще може да ползва Услугите, предоставяни на Платформата.

(17) Разпоредбите на настоящия раздел относно изискванията за лицата, които могат да регистрират Профил на Платформата, както и за задълженията, които възникват за Потребителите по повод на предоставяните данни и информация, се прилагат съответно и за всички случаи на поръчване чрез Платформата от Потребител, който няма регистриран Профил на Платформата, ако има такава възможност за поръчка.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Чл. 8. Потребителят може да използва интерфейса на Платформата, за да извършва поръчка и да сключва договори за услуга от разстояние със Сдружението за закупуване на право на Обучение в предлаганите от него на Платформата Летни академии. Актуален списък на предлаганите на Платформата Обучения и детайли за тях, както и условията за тяхното закупуване и ползване, са публикувани на Платформата. 

Чл. 9. Потребителят дава изричното си съгласие за приемане на настоящите Общи условия и да бъде обвързан с Договора за услуга, като ги приема и потвърждава чрез електронните средства на Платформата. Потребителят заявява и декларира, че за сключването на Договора за услуга и приемането на Общите условия не са необходими допълнителни действия и одобрения, освен в случаите когато Услугите ще се използват от малолетно или непълнолетно лице. Договорът за услуга и Общите условия са правно обвързващи и имат същия задължителен правен характер, както ако са подписани на хартиен носител, и се приемат за доказателства в съда и всяка друга институция за уреждане на спорове.

Чл. 10. (1) Потребителят извършва поръчка и сключва Договора за услуга по отношение на избрана от него Лятна академия, предлагана на Платформата при следване на инструкциите на стандартната форма за поръчки на интерфейса на Платформата, към момента на поръчката, които инструкции могат да бъдат променяни от време на време и да включват следното:

 1. Влизане в Платформата;
 2. Избиране на предлагано от Сдружението Обучение и добавянето му към списък за покупка или т.нар. количка чрез натискане на бутон “Запишете се” или друг аналогичен бутон, който се намира под всяка налична Лятна академия. Този бутон добавя избраната/ите Лятна/и академия/и в потребителската количка, след което Потребителят има възможност да добави още Летни академии в нея или да продължи към завършване на поръчката чрез натискане на бутона “Завършване на поръчката”;
 3. Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Потребителя като страна по договора;
 4. Избор на способ и момент за плащане на таксата за обучение на поръчаната/ите Лятна/и академия/и;
 5. Поставяне на отметка на обозначеното за това място, че е запознат и е съгласен с настоящите Общи условия и с Политиката за поверителност (GDPR) на Сдружението;
 6. Потвърждение на поръчката чрез интерфейса на Платформата.

(2) За извършване на поръчка чрез интерфейса на Платформата е нужно Потребителят да има регистриран Профил на Платформата. По желание, регистрацията на Профил може да се извърши предварително преди избора на Лятна/и академия/и, за която/които Потребителят желае да се запише, или в хода на извършване на поръчката на Лятна/и академия/и, или след нейното извършване.

(3) За извършване на поръчка чрез интерфейса на Платформата, Потребителите следва да попълнят данните, описани в чл. 11 по-долу, като в случай че Потребителят има  регистриран Профил на Платформата, данните, посочени в чл. 11 се попълват автоматично с тези, които Потребителят е посочил при извършване на първата си  поръчка на Платформата. Преди завършване на конкретна поръчка, Потребителят има възможност да промени автоматично попълнените данни съгласно предходното изречение.

(4)  Потребителят може да поръча само Лятна/и академия/и, която/които не е/са започнала/и към датата на поръчката.

(5) Поръчката на Оценка на курсов проект след преминаване на Обучение по безплатен Курс се извършва по начина, посочен по-горе за поръчка на Курс/Направление.

Чл. 11. (1) При извършване на първа поръчка на избрана/и през Платформата Лятна/и академия/и, за които се дължи такса за обучение, Потребителят е задължен да попълни следните данни за Потребител във формуляра за поръчка: (1) име на Потребителя и (2) фамилия на Потребителя; (3) телефонен номер за контакт и (4) адрес на електронна поща (имейл адрес); и/или други изискуеми данни съгласно формуляра за поръчка на Платформата. 

(2) В случай че Потребителят, който извършва първа поръчка на Платформата на Лятна/и академия/и, за която/които се дължи такса за обучение, няма регистриран Профил на Платформата, ще има възможност да създаде свой Профил като стъпка преди завършване на поръчката. В случай че Потребителят желае създаването на Профил, Потребителят ще получи на предоставената от него електронна поща имейл съобщение за въвеждане на парола съгласно, последвано ит потвърждение за успешно извършена регистрация на Профил на Потребителя на Платформата, който последният може да достъпва чрез посочените от него имейл адрес, ведно с въвеждане на избраната от него парола за достъп.

(3) Тъй като създаването на профил е нужно за направата на поръчка, с попълването на данните по ал. 1 от Потребител, който няма регистриран Профил на Платформата и който не е пожелал да си създаде такъв съгласно ал. 2, не се създава Профил на този Потребител на Платформата. При всеки последващ опит за поръчка на  Лятна/и академия/и, Потребителят ще бъде повторно помолен да попълни данните по ал. 1 на настоящия член отново.

Чл. 12. Във всеки случай на извършване на поръчка на ятна/и академия/и чрез Платформата, Потребителят следва да постави отметка на обозначеното за това място във формуляра за поръчката, че е съгласен с и приема настоящите Общи условия и с Политиката за поверителност (GDPR) на Сдружението, с което се счита, че Потребителят е приел същите.

Чл. 13. (1) С попълване на данните си в потребителската количка и след натискане на бутона „Плащане“, с който Потребителят потвърждава поръчката си за ятна/и академия/и, се счита, че Потребителят е направил поръчка за закупуване на избран/и от него Обучения. С поръчката, Потребителят прави неотменимо изявление, че желае да закупи поръчаната/ите Лятна/и академия/и, и се задължава да заплати цената ѝ/им. Извършването на поръчката има характера на предложение за сключване на Договор за услуга от страна на Потребителя. С извършване на поръчката Потребителят дава съгласието си таксата за обучение на поръчаните Лятна/и академия/и да бъде изтеглена от дебитната/кредитната карта на Потребителя незабавно след поръчката, в случай че Потребителят е избрал начин на плащане чрез дебитна/кредитна карта.

(2) Извършването на поръчката представлява електронно волеизявление от страна на Потребителя, че е съгласен освен с Общите условия на Платформата, така и с индивидуалните условия за конкретната сделка, които сам е прочел и одобрил, както и с теглене на цената на поръчаните Лятна/и академия/и от дебитната/кредитната карта на Потребителя, в случай че Потребителят е избрал начин на плащане чрез дебитна/кредитна карта. 

(3) С поръчката на съответната/ите Лятна/и академия/и Потребителят декларира, че запознат с естеството на Лятна/и академия/и, графика за започване и провеждане и начина на провеждане, за съответната/ите Лятна/и академия/и, както и е одобрил структурата и съдържанието на съответното/ите Обучения.

(4) Сдружението включва в интерфейса на Платформата технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(5) Преди потвърждаване (завършване) на поръчката от Потребителя чрез натискане на  бутона „Поръчване“, Потребителят има право чрез използване на предвидените на Платформата технически стъпки като натискане на бутон “Назад”, “Х”, “Отказ на поръчка” или друг аналогичен бутон, да откаже поръчката. 

Чл. 14. С изпращането на поръчката, Потребителят разрешава на Сдружението да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения договор.

Чл. 15. (1) След завършване на поръчката, извършена чрез формуляра за поръчка на Платформата, и получаване на пълния размер на таксата за обучение на поръчаната/ите Лятна/и академия/и, Сдружението потвърждава поръчката чрез изпращане на посочения от Потребителя имейл адрес на електронно съобщение (имейл), имащо характера на потвърждение за извършената поръчка, без неоправдано забавяне, след като Потребителят е направил поръчката. В случай че Сдружението не изпрати такъв имейл, поръчката не се счита за приета от Сдружението, Сдружението не се счита за обвързано от поръчката и няма задължение за предоставяне на поръчаната/ите Лятна/и академия/и.

(2) Поръчката на Лятна/и академия/и поражда действие по отношение на Сдружението след като Потребителят заплати на Сдружението пълния размер на таксата за обучение на поръчаната/ите Лятна/и академия/и.

(3) В случай че по време на поръчката Потребителят отбележи, че няма навършени 18 години, Сдружението изпраща на електронната поща (имейл адреса), посочен от Потребителя, електронно съобщение (имейл) с прикачен Договор за услуга за поръчаната/ите чрез платформата Лятна/и академия/и, в който да се допълнят три имена и ЕГН на малолетното или непълнолетното лице, което желае да се обучава в Лятна/и академия/и, поръчано чрез Платформата съгласно настоящите Общи условия, както и на неговия родител/настойник, който да подпише Договора за услуги. След предоставяне на надлежно попълнения и подписан договор на Сдружението, се счита, че родителят/настойникът на малолетното или непълнолетното лице е дал съгласие същото за ползва Услугите на Платформата и да се обучава в избраната/ите Лятна/и академия/и, както и за заплащане на таксата за обучение за нея/тях. 

(4) След получаване от Сдружението на подписания Договор за услуга, съгласно предходната алинея 3 и получаване на пълния размер на таксата за обучение на поръчаната/ите Лятна/и академия/и, Сдружението потвърждава поръчката  съгласно ал. 1 на настоящия член. 

(5)  Договорът за услуга се счита за сключен и поръчката се счита за приета от Сдружението от момента на потвърждаването на поръчката от страна на Сдружението, съгласно ал. 1, във връзка с ал. 4. Сдружението се задължава да предоставя Услугите на Потребителя от момента на започване на Обучението по всяка закупена единична Лятна академия или първа Лятна академия като част от Пакет съгласно графика за провеждане на съответната, респективно от този момент поръчаните Услуги ще бъдат достъпни за Потребителя.

Чл. 16. В случай че не получи потвърждение на поръчката си, Потребителят може да се свърже със Сдружението, използвайки данните за контакт с него, посочени в настоящите Общи условия.

Чл. 17. Имейл за потвърждение се изпраща на имейл адреса, посочен от Потребителя. В случай че Потребителят не е въвел валиден и/или верен имейл адрес, поръчката не може да бъде потвърдена и няма да се счита приета.

Чл. 18. Извършването на поръчка за закупуване на Лятна/и академия/и представлява електронно волеизявление от страна на Потребителя, че е съгласен с настоящите Общи условия, както и с плащане на таксата за обучение за Лятна/и академия/и в размера, при условията и съгласно сроковете, определени съгласно раздел IX и раздел X по-долу от настоящите Общи условия.

Чл. 19. Сдружението не носи отговорност за неправилно или невярно попълнени или предоставени данни при извършване на поръчката. При неправилно или невярно попълнени или предоставени данни, включително непълен, неверен или грешен имейл адрес, и/или данни за контакт, поръчката се счита за невалидна и за Сдружението не възниква задължение за нейното изпълнение, както и Сдружението не носи отговорност при неточно изпълнение на задълженията си към Потребителя. 

Чл. 20. Потребителят носи отговорност за попълнените от него данни в Платформата и данните, предоставени по телефона или електронната поща на Сдружението. В случай че се установи, че лице е попълнило/предоставило данни на Трето лице без неговото съгласие, това лице носи солидарна отговорност с Третото лице за цената на поръчаните Курсове. Потребителят  носи отговорност за верността и пълнотата на всички данни за покупката, която е заявил чрез поръчката.

Чл. 21. Сдружението има право да откаже предоставянето на поръчана/и Лятна/и академия/и при съмнения, че Потребителят не отговаря на условията за закупуване на съответната/ите поръчана/и Лятна/и академия/и (например е въвел неверни данни или поради друга причина няма право да закупува Лятна/и академия/и от Платформата).

Чл. 22. (1) Сдружението има право да поиска от Потребителя определени документи, които са задължителни за участие в избрана/и от него Лятна/и академия/и. В случай че такива документи не бъдат представени от Потребителя, Сдружението може да откаже достъп до Лятна/и академия/и или да преустанови даден такъв достъп.

(2) Изискуемите, съгласно нормативната база на Национална агенция за професионално образование и обучение, документи са:

1. Диплома за завършен 12-ти клас или диплома за средно образование, или диплома за висше образование;

2. Медицинска бележка, издадена и подписана от личен лекар.

Чл. 23. Потребителят и всички лица, на които Потребителят е предоставил данните си за достъп до Профила си, носят отговорност за поръчките, направени чрез Профила на Потребителя в Платформата. Потребителят носи отговорност за всички дейности, които настъпят вследствие на използване на неговия Профил. Потребителят се задължава да не предоставя своя имейл адрес и/или потребителско име, и/или парола за достъп на лица, които не желае да правят поръчки от негово име и за негова сметка. Ако Потребителят ги предостави на дадено лице се счита, че той го е упълномощил да прави поръчки от негово име и за негова сметка и се задължава да заплати цената на Курсовете, поръчани от такова лице.

Чл. 24. Изображенията на Летните академии в Платформата имат информативен и насочващ характер, като предоставените Летни академии могат да се различават от изображенията. Тези изображения имат единствено за цел да създадат известна обща представа за типа на предлагания Обучения, а не да го представят точно или да го онагледяват. Сдружението не носи отговорност и не дължи обезщетение на Потребителя при неточност и/или непълнота на изображенията и описанията на Летни академии.

Чл. 25. Потребителят се задължава да се запознае с описанието на съответната/ите Лятна/и академия/и преди да я/ги поръча. При нужда от допълнителна информация Потребителят може да се свърже по телефона или по електронна поща със Сдружението. Сдружението не носи отговорност и не дължи обезщетение на Потребителя, ако Потребителят не се е запознал предварително със спецификите на Лятна/и академия/и, която/които е поръчал чрез Платформата. 

Чл. 26. Всички Летни академии се предоставят само ако е достигнат минимум от 10 (десет) броя Потребители, които да са се записали и заплати съответната Лятна академия, дори това да не е изрично отбелязано в Платформата. 

Чл. 27. (1) При недостигане на минимален брой от 10 (десет) броя записали се Потребители (участници) за конкретна единична Лятна академия или поради други обективни причини Сдружението няма възможност да предостави Обучение по съответната единична Лятна академия, Сдружението си запазва правото да откаже провеждането на съответната  единична Лятна академия, като предостави на Потребителя информация относно възможностите (1) за замяна на поръчаната Лятна академия с друга Лятна академия; или (2) за възстановяване на стойността ѝ, без да дължи обезщетение на Потребителя за вреди. Сдружението уведомява Потребителя за невъзможността да предостави поръчана/и Лятна/и академия/и и за възможностите съгласно предходното изречение на имейл адрес или по телефон, ако Потребителят е предоставил валиден имейл адрес, съответно телефонен номер, в срок до 7 (седем) дни преди датата на започване на съответната единична Лятна академия, която няма да се проведе.

(2) Обективни причини по смисъла на ал. 1 на настоящия член включват без изброяването да е изчерпателно: заболяване на лектор, претърпяна злополука на лектор, отказ на лектор да проведе обучение, невъзможност за техническа обезпеченост на Обучението поради авария, липса на захранване с електроенергия, интернет или други обстоятелства извън контрола на Сдружението.

(3) В случай че съгласно ал. 1 на настоящия член Сдружението не предостави на Потребителя възможност за замяна на поръчаната Лятна академия с друга Лятна академия или Потребителят откаже тази възможност, Сдружението се задължава да възстанови на Потребителя заплатените от него суми за такси за обучение за Лятна академия, която не е проведена. Сдружението се задължава да възстанови получената сума в пълния ѝ размер, като в случай че следва да се възстанови сума за Лятна академия като част от Пакет, тогава сумата, която подлежи на възстановяване е стойността на таксата за обучение за Лятна академия като част от Пакет, а именно 395 лева, а не стойността на таксата за обучение за единична Лятна академия извън Пакет, която е 480 лева. Възстановяването се извършва по банков път в срок до 10 работни дни от писменото уведомление на Потребителя за отмяната на Курса. С възстановяването на сумата Потребителят за отказва от допълнителни претенции от какъвто и да е вид към Сдружението.

(4) Потребителят се задължава да предостави верни и актуални банкови данни на Сдружението. Сдружението не носи отговорност, ако Потребителят е предоставил грешни банкови данни и не е получил сумата съгласно ал. 3 на настоящия член поради тази причина.

(5) Потребителят има право да се включи в друга Лятна академия, на същата стойност, ако в новоизбраната има свободни места, като по този начин отказва възстановяването на сумата съгласно ал. 3 на настоящия член.

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 28. (1) Сдружението и Потребителите сключват отделни Договори за услуга за всяка една от Летните академии, заявени от съответния Потребител, независимо че няколко Летни академии са избрани с едно електронно изявление и от един списък с Летни академии за покупка. За избягване на съмнение, когато Потребител е поръчал и заплатил цял Пакет, се счита, че Потребителят е сключил един договор за целия Пакет с включените в него Летни академии, а не отделни договори за всяка Лятна академия от Пакета.

(2) Правата на Потребителя, във връзка с Летните академии и Пакетите се упражняват отделно за всеки Договор за услуга. Упражняването на права във връзка с предоставена/и Лятна/и академия/и не засяга и няма действие по отношение на Договорите за услуга по повод на другата/ите Лятна/и академия/и. В случай че Потребителят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от Договора за услуга на определена/и Лятна/и академия/и не засяга Договорите за услуги на другите Лятна/и академия/и, предоставени на Потребителя.

Чл. 29. При упражняване на правата по Договора за услуга Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено Лятната академия и/или Пакета по отношение, на която/който упражнява правата.

VII. ОТКАЗ ОТ СТРАНА НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 30. Сдружението има право да откаже да сключи договор и/или да приеме и/или изпълни поръчка от Потребител без да дължи обезщетение или друг вид действие или плащане на Потребителя, когато:

 1. Потребителят е некоректен;
 2. информацията, предоставена от Потребителя е непълна, невярна или невалидна;
 3. действията на Потребителя могат да увредят Сдружението или свързани с него лица;
 4. поведението на Потребителя противоречи на закона, морала или търговските практики.

Чл. 31. Сдружението има право да откаже предоставянето на достъп до поръчани Курсове/направления, без да носи отговорност за неизпълнение и в следните случаи:

 1. информацията, предоставена от Потребителя е непълна или невярна;
 2. действията на Потребителя могат да увредят Сдружението;
 3. Потребителят не е заплатил пълният размер на таксата за Лятна/и академия/и, закупена/и от Сдружението;
 4. се установи, че Потребителят не спазва правилата на Сдружението във фейсбук група или друга социална медия или форма на организиране на обществени дискусии, в която участват Потребителите на Платформата.

Чл. 32. Сдружението има право да третира Потребител като некоректен и в случаите, когато:

 1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
 2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Сдружението, включително лектори, които провеждат обучения;
 3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо Сдружението.

VIII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КУРСОВЕ. ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕ

Чл. 33. Лица до 18-годишна възраст могат да се обучават във всички Летни академии, които се предлагат от Сдружението на Платформата при спазване на условията за сключване на Договор за услуга за Обучение на лице под 18 години, съгласно настоящите Общи условия. След успешно завършване на Обучение в Лятна академия от лица под 18 години, същите могат да получат Сертификат ARC Online, съгласно чл. 65, но нямат право да получат Удостоверение за професионално обучение, съгласно чл. 63.

Чл. 34. На Платформата се съдържа информация за графика на провеждане на всяка Лятна академия, включително за датите и часовите интервали за участие в практическите занятия и уъркшопите на съответната Лятна академия, за програмата у съдържанието, отнасящо се до съответната Лятна академия, както и за всички други активности, които Потребителят може да извършва след записване за конкретна/и Лятна/и академия/и.

Чл. 35. (1) След успешно сключване на Договора за услуга за дадена/и Лятна/и академия/и, Потребителят получава на посочения от него имейл адрес информация за съответната/ите Лятна/и академия/и, както и установените по график дати и часове, за провеждане на Лятна/и академия/и.

(2) Присъствието на Потребителя в занятията и уъркшопите в установените по график дати и часове за съответната/ите Лятна/и академия/и не е задължително и Сдружението не носи отговорност, ако Потребителят не се яви на някое и/или на всички занятия от избраната и заплатена Лятна академия.

Чл. 36. С поръчката на Лятна/и академия/и и заплащане на таксата за обучение, дължима за нея/тях, Потребителят декларира, че се е запознал с изискванията за Обучение по съответната/ите Лятна/и академия/и и ги одобрява. 

Чл. 37. Потребителят не се задължава да разполага с необходимите хардуер, софтуер и интернет връзка, за да може да ползва Услугите, предлагани от Сдружението и да се обучава в Лятна/и академия/и, предлагани на Платформата. Потребителят носи отговорност и дължи връщане на суми, ако повреди поверените му от Сдружението хардуер и/или софтуер.

IX. ТАКСИ 

Чл. 38. Таксите за обучения на предлаганата/ите Лятна/и академия/и са тези, посочени на Платформата на Сдружението към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка. В случай на очевидна грешка Сдружението си запазва правото да получи от Потребителя действителната такса за обучение на поръчаната/ите от Потребителя Лятна/и академия/и.

Чл. 39. С поръчката на Лятна/и академия/и Потребителят се задължава да заплати пълната такса за обучение на Лятна/и академия/и.

Чл. 40. Таксите за обучение на Лятна/и академия/и са в български лева и са крайни цени с включени всички данъци и такси, включително данък върху добавената стойност, в случаите когато е предвидено начисляването му.

Чл. 41. Крайната дължима от Потребителя сума представлява сбор от таксите за обучение на всички отделни Летни академии, които Потребителят е поръчал. 

Чл. 42. Лятна/и академия/и може да бъде/ат поръчани/и и заплатена/и само преди започването ѝ/им. След започването на Лятна/и академия/и, Потребителят не може да поръча, плати и да се обучава в нея/тях.

Чл. 43. Сдружението си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие таксите за обучение на предлаганите на Платформата Лятна/и академия/и, като такива промени няма да засягат вече потвърдени поръчки.

Чл. 44. Сдружението може да предоставя отстъпки за Лятна/и академия/и, предлагани на Платформата, съгласно изискванията на българското законодателство и правила, определени от Сдружението. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, промо кодове, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

Чл. 45. Различните видове отстъпки могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща Лятна/и академия/и, само ако това е изрично упоменато.

Чл. 46. Сдружението не дължи предоставянето на Лятна/и академия/и, която/които не са изрично поръчани и/или платени от Потребителя, ако това е приложимо.

Чл. 47. Сдружението не дължи връщане на вече платени суми. Дори Потребителят да реши да прекрати едностранно ползването на Лятна/и академия/и съгласно чл. 64, т. 2, това прекратяване се счита за влязло в сила след изтичане на срока, за който вече е заплатил, като Сдружението не дължи връщане на получени суми. 

X. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 48. Потребителят може да заплати цената на поръчаната/ите Лятна/и академия/и, като използва по свой избор една от изброените на Платформата възможности. На Платформата е възможно плащане чрез следните методи:

 1. плащане чрез системата на ePay.bg;
 2. със следната карта (дебитна или кредитна): VISA, VISA Electron, MasterCard и Maestro чрез виртуален ПОС терминал;
 3. на каса на Изипей/EasyPay;
 4. плащане по банка.

Чл. 49. При избор от Потребителя на плащане чрез системата на ePay.bg, Потребителят следва да се запознае с повече информация за създаване на профил/акаунт и извършване на плащания през системата, като посети официалния уебсайт на ePay.bg на следния адрес: https://www.epay.bg/;

Чл. 50. Потребителят има възможност да заплати направената поръчка в брой на касите на Изипей/EasyPay в цялата страна. Пълен списък на касите на Изипей/EasyPay може да бъде намерен на следния адрес: https://www.easypay.bg/site/?p=offices. При избор на този метод на плащане на Потребителя се предоставя код за плащане с валидност от 3 (три) дни, който Потребителят следва да посочи при плащане на избраната от него каса на  Изипей/EasyPay. След изтичането на срока на валидност на кода за плащане, направената поръчка, за която се отнася кодът се анулира и  Потребителят може да направи нова поръчка за избраната/ите от него Лятна/и академия/и.

Чл. 51. (1) В случай че Потребителят избере плащане с дебитна или кредитна карта, Потребителят дължи плащане на поръчаната/ите Лятна/и академия/и в момента и преди завършване на поръчката за закупуването му. В този случай, Сдружението потвърждава извършената поръчка и договорът се счита за сключен само след получаване на плащане на пълния размер на неговата цена. В този случай всички срокове за изпълнение на ангажиментите на Сдружението във връзка с предоставянето на Лятна/и академия/и започват да текат от получаване на плащане на неговата цена.

(2) Потребителят следва да извърши плащане с карта, която позволява извършването на съответната транзакция по плащане, има съответните регистрации за участие в схеми за онлайн автентикации и др.

(3) При плащане с кредитна или дебитна карта Потребителят попълва данните на картата си, включително номер на картата, дата на валидност, код за сигурност (CVV2/CVC2 код – последните три цифри от номера, изписан в полето за подпис на картата), както и други данни, които Платформата изисква от Потребителя.

Чл. 52. Сдружението има право да добавя начини за плащане чрез интеграция с Трети страни. Пълният списък на партньорите на Сдружението в това отношение можете да намерите на Платформата.

Чл. 53.  Всички плащания се извършват само в български лева.

Чл. 54. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ Трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъде обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава Трета страна. В този случай Потребителят се съгласява и приема правилата и политиките за ползване на услугите на Третите лица – партньори на Сдружението, чрез които се извършва плащането.

Чл. 55. Сдружението не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ Трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Сдружението.

Чл. 56. Когато Потребителят се отказва от Лятна/и академия/и с правото на възстановяване на заплатената за него такса за обучение, поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху Лятната/ите академия/и, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Чл. 57. Когато Потребителят предостави на Сдружението метод за плащане с карта (дебитна или кредитна), Потребителят: 

1. потвърждава, че е упълномощен да използва съответния метод на плащане и че предоставената информация, свързана с метода на плащане, е вярна и точна;

2. упълномощава Сдружението да го таксува за закупената/ите Лятна/и академия/и чрез посочения метод за плащане;

3. се съгласява да актуализира Профила си с необходимата информация, включително срок на валидност на предоставената кредитна или дебитна карта, необходим за успешното изпълнение на транзакциите, както и актуален имейл адрес и телефон за връзка, на които Сдружението може да се свърже с Потребителя по въпроси, свързани с изпълнението им.

Чл. 58. Сдружението може да таксува Потребителя по един от следните начини:

1. предварително;

2. в момента на покупката;

3. непосредствено след покупка.

Чл. 59. Всички банкови и други такси, банкови комисионни и комисионни на Трети лица във връзка с плащането, загуби от курса или комисионни при обмен на валута и други разходи и такси, свързани с плащанията, са за сметка на Потребителя. Потребителят се задължава да извърши всички необходими действия и да заплати всички необходими съпътстващи такси и разходи, така че Сдружението да получи пълния размер на цената на поръчаните Лятна/и академия/и.

Чл. 60. (1)  Потребител, който желае да закупи Лятна/и академия/и по банка, следва да избере този метод за плащане. След това Потребителят ще получи на електронната си поща информация, съдържаща детайли за плащането, както и банкови данни за превода – банка, IBAN и BIC, на която Потребителят следва да заплати на Сдружението сумата за избраната/ите Лятна/и академия/и. Потребителят се задължава да извърши всички необходими действия и да заплати всички необходими съпътстващи такси и разходи, така че Сдружението да получи пълния размер на цената на поръчаните Лятна/и академия/и. 

(2) Потребителят следва да посочи като основание за плащане номерът на поръчката за избраната/ите Лятна/и академия/и. Същият фигурира в полученият от Потребителя имейл. 

(3) След верификация на получената пълна сума от страна на Сдружението, поръчката ще бъде потвърдена и верифицирана с последващо съобщение към Потребителя изпратено от Платформата. В този случай всички срокове за изпълнение на ангажиментите на Сдружението във връзка с предоставянето на Лятна/и академия/и започват да текат от получаване на плащане на неговата цена.

Чл. 61. Потребителят не става собственик на Лятната/ите академия/и или на отделни негови елементи (софтуери, хардуерни пособия, друго), а получава правото да се обучава в Лятната/ите академия/и съгласно графика и другите условия на провеждането ѝ/им.

Чл. 62. (1) Сдружението  няма да предостави достъп до занятията на Лятна/и академия/и, ако Потребителят не е заплатил пълния размер на таксата за обучение на Лятна/и академия/и, преди датата на започването му/ѝ. 

(2) Сдружението има право да откаже предоставянето на достъп до Лятна/и академия/и, когато Потребителят не е заплатил други Лятна/и академия/и, закупени от Сдружението. 

XI.  ОЦЕНЯВАНЕ. СЕРТИФИЦИРАНЕ

Чл. 63. (1) Сдружението е лицензиран център за професионално обучение по Закона за професионалното образование и обучение и като такъв, може да обучава и да издава Удостоверения за професионално обучение на курсисти в професиите Компютърен график, Приложен програмист и Аниматор – издават се за придобиване на квалификация по част от посочените професии.

(2) След всяка успешно премината единичен Лятна академия или Пакет от Летни академии, Потребителите, които са на и над 18-годишна възраст, имат възможност да получават държавно признато „Удостоверение за професионално обучение“ от Министерство на Образованието, валидно на територията на целия Европейски съюз, ако отговарят на следните условия: предоставят документите по чл. 22, ал. 2 и имат положен изпит с минимална оценка Среден 3.00. В случай че Потребител желае да получи Удостоверение за професионално обучение извън Грамотата на ARC Summer по чл. 64 по-долу, Потребителят следва да подаде заявление за явяване на изпит в срок до 7 (седем) дни преди началото на Лятната академия, по образец предоставен му от Сдружението на електронната поща на Потребителя с имейла за потвърждение за успешно извършена поръчка съгласно чл. 15, ал. 1, във връзка с ал. 4 на същия член.

Чл. 64. (1) Грамота на ARC Online се издават на всички Потребители, които са заплатили и взели участие в Лятна/и академия/и. 

(2) Грамотите по ал. 1 са дигитални и се изпращат на електронната поща (имейл адреса) на Потребителя, който е посочил при записване за Лятна/и академия/и, освен в случаите когато Сдружението не е решило да даде физически копия.

XII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 65. Потребителят има право:

 1. да ползва Платформата, докато спазва задълженията си съгласно настоящите Общи условия и заплаща надлежно и в срок указаните от Сдружението цени за закупуване на Лятна/и академия/и;
 2. да се откаже от ползване на Платформата и от Услугите, предоставяни чрез нея, по всяко време, като направи заявка за изтриване на  Профила си чрез изпращане на електронно съобщение (имейл) на следния имейл адрес на Сдружението – summer@arc.academy. В този случай, Потребителят дължи плащане на всички поръчани от него Лятна/и академия/и преди момента на отказ/изтриване/деактивиране на Профила му, ако изрично не е отказал да завърши поръчката за същите по реда на тези Общи условия;
 3. да упражнява други права съгласно настоящите Общи условия.

Чл. 66. Потребителят разбира и се съгласява, че Сдружението има правото да решава кои действия на Потребителя представляват нарушение на настоящите Общи условия, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.

Чл. 67. Потребителят разбира и се съгласява, че Сдружението има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на Платформата или която и да е част от нея, при нарушаване или подозрение за нарушение на Общите условия, на закона или на права на Трети лица при ползване на Платформата, както и ако Потребителят не заплаща навреме поръчани Лятна/и академия/и, предлагани на Платформата, по своя преценка едностранно и без предупреждение или предизвестие да преустанови предоставянето на Потребителя на Услугите, да спре временно или за постоянно достъпа на Потребителя до Платформата, както и да изтрие/прекрати/блокира Профила на Потребителя временно или за постоянно без да дължи обезщетение или друг вид компенсация на Потребителя. В този случай прекратяването на Услуги и изтриването на информация няма да се счита за неизпълнение на договорните задължения на Сдружението, както и в този случай Сдружението не носи отговорност за загуба на данни от Потребителя или друг вид претърпени от Потребителя или от Трети лица вреди под формата на претърпени загуби или пропуснати ползи.

Чл. 68. Потребителят разбира и се съгласява, че Сдружението има право едностранно и без предупреждение или предизвестие да спре временно или за постоянно достъпа на Потребителя до Платформата, както и да изтрие/прекрати/блокира Профила на Потребителя временно или за постоянно или да изтрие качената от Потребителя информация на Платформата, в случай че по вина и/или вследствие действията на Потребителя, включително при нарушение на законови разпоредби, права на Трети лица или на тези Общи условия, Сдружението бъде санкциониран от своите контрагенти или други Трети лица, включително ако му бъде наложена имуществена санкция, ако бъдат ограничени правата му за ползване на услуги, бъдат му отнети привилегии или други подобни или получи предупреждение за подобна санкция. В този случай,  Потребителят дължи на Сдружението обезщетение за всички претърпени вреди, включително имуществени санкции, компенсации, обезщетения и всякакви други суми, заплатени от Сдружението във връзка с нарушението, включително адвокатски хонорари. Прекратяването на Услугите и изтриването на информацията в този случай няма да се счита за неизпълнение на договорните задължения на Сдружението и Сдружението не дължи каквито и да е обезщетения или друг вид компенсации на  Потребителя .

Чл. 69. Потребителят разбира и се съгласява, че Сдружението има право едностранно да променя приложимия за всяка Лятна академия график на провеждане, включително да отмени и/или премести датата за започване, за което уведомява своевременно Потребителите по имейл и/или телефон, които са поръчали и заплати съответната Лятна академия съгласно чл. 27.

Чл. 70. Сдружението има право по всяко време без предупреждение или уведомление да разширява или ограничава обхвата на Лятна/и академия/и и Услугите, които предоставя чрез Платформата, да променя условията, начина за достъп, регистрация и т.н. Сдружението не носи отговорност пред Потребителя за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя вследствие на ограничаване или промяна на Лятна/и академия/и и Услугите, които Сдружението предоставя чрез Платформата. Когато тези промени водят до изменение на настоящите Общи условия се прилага процедурата по раздел XVIII по-долу.

Чл. 71. Сдружението може да включва към своите Лятна/и академия/и и Услуги и такива, предоставени от Трети страни. Сдружението не може и не носи отговорност за качеството на предоставените услуги от Трети страни и не носи отговорност за вреди на Потребителя вследствие на проблеми с Лятна/и академия/и и/или Услугите от тези Трети страни.

Отговорност и задължения на Потребителя

Чл. 72. При ползването на Платформата и на Услугите, предлагани на нея, Потребителят се задължава да спазва настоящите Общи условия, приложимото българско законодателство, приложимите международни закони, правото на Европейския съюз и на страната, от която е Потребителят или от която ползва Услугите, указанията на Платформата и допълнителните указания на Сдружението, правилата на морала и добрите нрави, както и да зачита правата и законните интереси на Третите лица.

Чл. 73. Потребителят се задължава да спазва графика на Лятна/и академия/и, която/които е поръчал и заплатил през Платформата, както е обявен на Платформата, както и да следи за всички съобщения, които се отнасят до тази/ъези Лятна/и академия/и и да се съобразява с тях.

Чл. 74. Потребителят има право да участва на живо във всички занятия и уъркшопите по Лятна/и академия/и, която/който е поръчал и заплатил през Платформата, през времето през което същите са качени на Платформата. Потребителят няма право да възпроизвежда или сваля по какъвто и да е начин аудио, видео и другите материали от учебните занятия и уъркшопите нито изцяло, нито от части.

Чл. 75. Потребителят се задължава да не въвежда, зарежда, съхранява, разпространява, използва, предава, предоставя или публикува в Платформата връзки към информация, данни, текст, файлове, софтуер, снимки, видео или аудио материали, съобщения, както и всякакви други материали и съдържание: 

1. които противоречат на приложимото законодателство, нарушават авторски права, търговски марки или други права на интелектуална собственост, нарушават правата и свободите на човек съгласно Конституцията на Република България и приложимите български и международни актове, на правото на Европейския съюз, на страната, от която е Потребителят или от която ползва Услугите или нарушават права на която и да е Трета страна или които съдържат лични данни; 

2. които пропагандират дискриминация, фашистка, расистка или друга антидемократична идеология;

3. които увреждат доброто име и репутацията на другите и призовават към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие или подбуждане към расова, национална, етническа или религиозна вражда или омраза; 

4. които нарушават имуществени или неимуществени права на Трети лица, включително авторски права и сродните им права;

5. които съдържат порнография, сексуално насилие, както и връзки към уеб сайтове или интернет страници с такова съдържание;

6. които съдържат компютърни вируси, троянски коне, експлойти или друг злонамерен код или софтуер;

7. заблуждаващи и неверни материали или сайтове с цел измама и неправомерно придобиване на информация.

Чл. 76. Потребителят се задължава да не се намесва в правилното функциониране на Платформата, включително, но не само, да не пречи на достъпа на Трети лица до нея, да не извършва неразрешен достъп, да не нарушава или възпрепятства достъпа на други Потребители, посетители и други Трети лица, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугите по отношение на останалите Потребители, посетители и други Трети лица.

Чл. 77. Потребителят се задължава да не извършва чрез Платформата забранени дейности или дейност без наличието на разрешение/регистрация/лиценз за извършване на тази дейност, ако такива са изискуеми от закона.

Чл. 78. Потребителят се задължава да уведомява незабавно Сдружението за всеки известен му случай на извършено или открито нарушение при използване на Платформата, включително от негови представители или Трети лица.

Чл. 79. Потребителят няма право да използва или да разрешава на Трети лица да използват Платформата и/или Профила му, за да предприемат и извършват атаки и злонамерени действия към която и да е друга компютърна система, свързана с интернет. 

Чл. 80. Потребителят носи отговорност за поверителността на неговите данни за достъп до Профила му (имейл адрес, потребителско име и парола) и поема пълна отговорност за дейности/действия, извършени през неговия Профил или Платформата, в случай че няма регистриран Профил. В случай на съмнение, че по някаква причина поверителността на данните му е поставена под заплаха, Потребителят незабавно трябва да уведоми Сдружението. Ако не е направил това, се счита, че всички действия през Профила на Потребителя или през Платформата, с използването на данните на Потребителя, са направени от него лично и той носи отговорност за тях, включително за заплащане на всички поръчани Курсове от негово име и за негова сметка.

Чл. 81. Когато Потребителят предостави достъп за ползване и управление на неговия Профил  на Трети лица, той носи отговорност за действията на тези лица като за свои, като се задължава да обезщети Сдружението за всички вреди, причинени вследствие ползване на Услугите от Трети лица, на които Потребителят е предоставил достъп, включително по невнимание или грешка.

Чл. 82. Потребителят се задължава да не публикува материали, съдържащи вируси или други програми, чиято цел е да разрушат или навредят на Платформата или на друга система, както и материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание за Сдружението или за Трето лице. Сдружението си запазва правото да премахва и/или редактира подобни материали. При неизпълнение на тези задължения, Потребителят дължи на Сдружението заплащане на обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи за всяко нарушение поотделно.

Чл. 83. Във всички случаи Потребителят носи отговорност и се задължава да обезщети Сдружението за всички вреди (претърпени загуби и пропуснати ползи), които е причинил пряко или косвено на Сдружението, вследствие на нарушаване на закона, на правата на Трети лица или тези Общи условия от страна на Потребителя, включително свързани с извършване на операции чрез Платформата, с неправомерно, противозаконно или противоречащо на настоящите Общи условия ползване на Платформата и/или публикуване на съдържание. При констатиране на такива действия Сдружението има право да преустановява предоставянето на Услугите и да спре достъпа на Потребителя до Профила му и/или Платформата временно или за постоянно без да дължи предизвестие или предупреждение и без да носи отговорност към Потребителя за вреди или загуба на данни. Неправомерно ползване е налице и когато при ползването на Услугите се извършват действия, в това число използването на софтуерни или други средства, затрудняващи работата или пречещи на нормалното функциониране на Платформата на Сдружението, както и разпространяването на информация, чрез която се нарушават законовите разпоредби, правата на Трети лица или настоящите Общи условия.

Чл. 84. Потребителят няма право да предоставя като свои пограмата, материалите и/или други елементи на Лятна/и академия/и или Услугите, получени от Сдружението, включително да ги препродава от името на Сдружението независимо от цената.

Чл. 85. Потребителят получава необходимото му за ползване на Лятна/и академия/и и Услугите компютърно оборудване, операционни системи, софтуер и достъп до интернет, само и единствено в периода на провеждане на закупената/ите Лятна/и академия/и.

Чл. 86. При възникнал проблем с ползването на компютърно оборудване, операционни системи, софтуер и достъп до интернет Потребителят ще уведоми Сдружението устно по време на провежданото занятие, а Сдружението ще положи всички разумни усилия за отстраняване на възникналия проблем или замяната му така че Потребителят да може пълноценно да участва в компютърно оборудване, операционни системи, софтуер и достъп до интернет в заплатената/ите Лятна/и академия/и.

Чл. 87. Потребителят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Сдружението при съдебни искове и други претенции на Трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски права или други права върху интелектуална или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Потребителя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Отговорност и задължения на Сдружението

Чл. 88. Сдружението няма задължение да извършва наблюдение на информацията и материалите, които Потребителят разработва и качва в Интернет пространството, ако има такива, както и да проверява дали те отговарят на действащото законодателство, дали нарушават правата на Трети лица или настоящите Общи условия.

Чл. 89. Сдружението не отговаря за съхраняваната, разпространявана, използвана, предавана информация, данни, текст, файлове, софтуер, фото-, видео- или аудио-материали, съобщения, връзки и препратки, както и всякакви други материали и съдържание, създадени и разпространени от Потребителя, както и за дейността на Потребителя.

Чл. 90. Предоставяните от Сдружението Лятна/и академия/и и Услуги чрез Платформата включват осигуряване на компютърно оборудване, софтуер и свързаност за пренос на бази данни или информационни пакети между Потребителя и Сдружението и ползване на Услугите като цяло. 

Чл. 91.  Цялото съдържание на Лятна/и академия/и се предоставя „такова, каквото е” без каквито и да било гаранции от страна на Сдружението от какъвто и да е вид или естество, изрични или подразбиращи се, отхвърля и изключва всички други гаранции включително но не само: наличие, точност, надеждност, навременност, пълнота, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, пригодност за определена цел, ненарушаване на права на интелектуална собственост или други сродни права. Отделно от горното, Сдружението не гарантира и не прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на подобни материали за каквито и да е цели или резултат от предоставените Услуги.

Чл. 92. Сдружението не гарантира, че достъпът до Платформата ще бъде непрекъсваем, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Сдружението. 

Чл. 93. Сдружението осигурява разумна техническа защита на Платформата.

Чл. 94. По искане на компетентен държавен орган в случаите, установени със закон, Сдружението е длъжно да предостави всяка информация и материали, с която разполага, относно Потребителя. В съответствие с изискванията на действащото законодателство, Сдружението съхранява данните и информацията на Потребителя, разположени на сървърите му, и ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Сдружението или на Трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

Чл. 95. Неупражняването от Сдружението на някое право или разпоредба съгласно настоящите Общи условия няма да представлява отказ от бъдещо упражняване на това право или прилагане на тази разпоредба. Отказът от такова право или разпоредба ще бъде в сила само ако е направен в писмена форма и подписан от надлежно упълномощен представител на Сдружението. Освен ако не е изрично посочено в настоящите Общи условия, упражняването от която и да е от Страните на което и да е от средствата за правна защита съгласно настоящите Общи условия няма да засяга други нейни средства за защита съгласно тези Общи условия или други, предвидени в действащото законодателство.

Чл. 96. Сдружението се задължава да предоставя на Потребителите Услуги, които отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, обективните изисквания за съответствие и с изискванията за правилно интегриране на Услугата в цифровата среда на Потребителя в съответствие със Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки и Директива (ЕС) 2019/770 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги. Сдружението се задължава, че през периода на предоставяне на Услугите, заявени и платени от Потребителя, Услугите ще бъдат в съответствие.

Чл. 97. (1) Сдружението гарантира, че Потребителят е информиран за и са му предоставени актуализации, включително актуализации във връзка със сигурността, необходими за запазване на съответствието на Услугите за периода от време, през който Услугата трябва да се предоставя съгласно договора.

(2) Когато Потребителят не инсталира в разумен срок актуализациите, предоставени от Сдружението съгласно ал. 1, Сдружението не отговаря за евентуално несъответствие, произтичащо единствено от неинсталирането на съответната актуализация, при условие че:

1. Сдружението е уведомило Потребителя за наличието на актуализацията и за последиците за Потребителя, в случай че не я инсталира, и

2. липсата на инсталиране или неправилното инсталиране на актуализацията от страна на Потребителя не се дължи на пропуски в указанията за инсталиране, предоставени от Сдружението.

Чл. 98. (1) Сдружението е длъжно да се въздържа от използване на всяко съдържание, което е различно от лични данни и което е предоставено или създадено от Потребителя при използване на Услугата, предоставено от Сдружението, с изключение на случаите, когато съдържанието:

1. няма приложение извън контекста на Услугата, предоставена от Сдружението;

2. се отнася само до дейността на Потребителя при използване на Услугата, предоставена от Сдружението;

3. е било обобщено с други данни от Сдружението и не може да бъде отделено от другите данни или може да бъде отделено от тях само посредством непропорционални усилия, или

4. е било създадено съвместно от Потребителя и от други лица и други Потребители могат да продължат да го използват.

(2) При искане от страна на Потребителя Сдружението предоставя на негово разположение всяко цифрово съдържание, което не съставлява лични данни, предоставено или създадено от Потребителя по време на използване на Услугата, предоставена от Сдружението, с изключение на случаите по ал. 1, т. 1 – 3. Потребителят има право да получи това цифрово съдържание безплатно, без да бъде възпрепятстван от Сдружението, в рамките на разумен срок и в широко използван машинночетим формат.

XIII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 99. Потребителят разбира и се съгласява, че целият риск, произтичащ от достъпа и използването на Платформата, остава за Потребителя. Нито Сдружението, нито някоя Трета страна, участваща в създаването, производството или доставката на Платформата или каквито и да било услуги, предоставяни чрез Платформата, не носи отговорност за преки, случайни, косвени или последващи вреди, включително пропуснати ползи, загуба на данни или загуба на репутация, прекъсване на услугата, повреда на компютър, мобилно устройство или повреда в системата или за всякакви щети от лични или телесни наранявания или емоционални страдания, произтичащи от или във връзка с тези Общи условия, от използването или невъзможността да се използва Платформата или всякакви Услуги, предоставяни чрез Платформата, независимо дали се основава на гаранция, договор, деликт (включително небрежност), отговорност за продукт или услуга или друга правна теория и независимо дали Сдружението е бил информиран за възможността за такава вреда или не.

Чл. 100. Сдружението не носи отговорност за каквито и да било вреди, неустойки и/или обезщетения пред Потребителя за:

 1. Унищожаване или загуба на данни, собственост на Потребителя, по причини, независещи от Сдружението;
 2. Неспособност на Потребителя да използва Платформата, по причини, независещи от Сдружението;
 3. Претенции от Трети лица срещу Потребителя при и по повод ползването на Платформата;
 4. Незаконосъобразно използване на Платформата от страна на Потребителя;
 5. Загуба на данни, претърпени загуби или пропуснати ползи вследствие на действия или бездействия на Потребителя, включително при неспазване на настоящите Общи условия;
 6. Загуба на данни, претърпени загуби или пропуснати ползи вследствие на действия или бездействия на Трети лица, които са извън контрола на Сдружението;
 7. Ако Потребителят не може да осъществи достъп до Платформата, поради липса на хардуер, софтуер или добра интернет връзка, както и ако не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Сдружението (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

Чл. 101. Сдружението не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или електронните съобщителни съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните  от него Услуги.

Чл. 102. Сдружението не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи от Потребителя или от Трети лица като последица от прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите или достъпа на Потребителя до Профила му, Платформата и/или Услугите, както и от заличаването на материали или съдържание, в случаи на неизпълнение на задължения на Потребителя и упражняване на свързани с това права на Сдружението.

Чл. 103. Сдружението не носи отговорност за непредоставяне на предлаганите от него Лятна/и академия/и и/или Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, действия или бездействия на Трети лица, разпореждания на компетентните държавни органи, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на Трети лица във функционирането на информационната система или сървърите, като Сдружението ще предприеме всички разумни мерки за ограничаването на подобни интервенции.

Чл. 104. Сдружението  не носи отговорност за непредоставяне на предлаганите от него Лятна/и академия/и и/или Услугите при неспазване на указанията и технологичните изисквания за ползване на Платформата, при неправилно боравене с техника или софтуер, както и в следствие от извършвани тестове от страна на Сдружението с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на Платформата и предоставяните чрез нея Курсове, Направления, Оценка на курсов проект и Услуги. Сдружението няма задължение да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.

Чл. 105. Сдружението не носи отговорност за прекъснат достъп до Платформата, както и за необработването или ненавременното обработване на поръчките за закупуване на Лятна/и академия/и, включително при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет мрежата, пандемии, обявено извънредно положение с акт на държавен орган и т.н. 

Чл. 106. Сдружението не носи отговорност при възникнали проблеми, следствие на форсмажор, или на други причини, различни от програмна грешка, когато не е отстранена  при първа възможност, както и когато Потребителят е въвел неверни или погрешни данни или е ползвал Платформата без да спазва тези Общи условия, указанията на Сдружението  или разпоредбите на закона.

Чл. 107. (1) Сдружението не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на Трети лица.

(2) Сдружението не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под Лятна/и академия/и, новините и статиите в Платформата.

Чл. 108. (1) Сдружението не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Сдружението не носи отговорност в случай на сключване на Договор за услуга, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на Трето лице, което се представя за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.

Чл. 109. Във всички случаи отговорността на Сдружението, когато тя може да бъде ангажирана, се ограничава до размера на сумата, заплатена от Потребителя за дадена Лятна/и академия/и, която/които същият не е получил по причини, за които Сдружението виновно отговаря.

XIV. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО

Чл. 110. Правилата на настоящия раздел XIV от настоящите Общи условия се прилагат единствено спрямо Потребители, за които според данните, посочени при сключване на Договора за услуга или при регистрацията в Платформата, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС) и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 111. (1) Основните характеристики на Лятна/и академия/и, предлагани от Сдружението в Платформата, са определени в профила на всяка Лятна академия в Платформата.

(2) Цената на Лятна/и академия/и с включени всички данъци и такси се определя от Сдружението в профила на всяка Лятна академия в Платформата.

(3) Начините на плащане и изпълнението на договора се определят в настоящите Общи условия и информацията, предоставена на Потребителите посредством механизмите в Платформата.

(5) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й в Платформата, преди сключването на Договора за услуга.

(6) Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на Платформата или електронна поща.

Чл. 112. (1) Потребителите се съгласяват, че Сдружението има право да приема авансово плащане за сключените с Потребители Договори за услуга за Лятна/и академия/и.

(2) Потребителят избира самостоятелно как (в зависимост от начините за плащане, посочени в Платформата) да заплати на Сдружението цената на поръчаната/ите Лятна/и академия/и. 

XIVа. ПРАВО НА ОТКАЗ

Чл. 113. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за обучение по Лятна академия в срок от 7 (седем) дни, считано от датата на сключване на договора от Потребителя. Последното включва и възможността Потребителят да се откаже от Лятната академия, за която се е записал, преди нейното начало, но не по-късно от 7 календарни дни преди старта на обучението по Лятната академия.

(2) Отказът може да се извърши чрез попълване и изпращане на следния стандартен формуляр за отказ от договора, като използването на този формуляр не е задължително и Потребителят може да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

До: СДРУЖЕНИЕ „Арк Академи”, ЕИК 205498425, със седалище и адрес на управление: град София, п.к. 1124, район „Средец”, ж.к. „Яворов”, ул. „Мизия“ № 23, имейл адрес: summer@arc.academy, телефон: +359 886 925 303.

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за предоставяне на следната услуга: ………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….……

(опишете подробно закупената/ите Лятна/и академия/и, за които се отнася отказът).

Дата на поръчка: …………………….……….(посочете датата на поръчка на Лятна/и академия/и)

Име на Потребителя: ………………………………………………………(напишете името си)

Адрес на Потребителя: ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………….…………(напишете адреса си)

Електронен адрес (имейл) на Потребителя: ………………… (напишете имейл адреса си)

Подпис на Потребителя: ………………………………….….…(ако формулярът е на хартия)

Дата на уведомяването: ……………. г.

(3) За упражняване правото на отказ Сдружението предоставя на Потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати стандартния формуляр за отказ по ал. 2 по-горе или да изпрати друго недвусмислено заявление. Ако не ползва стандартния формуляр за отказ по ал. 1, за да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да уведоми Сдружението за своето име, адрес, телефонен номер и електронен адрес, както и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, куриер или електронна поща), като индивидуализира Лятна/и академия/и, от която/които желае да се откаже, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката и други. Отказът се осъществява чрез изпращане на съобщение до Сдружението по електронен път чрез интернет страницата (Платформата) на Сдружението или чрез имейл на следния имейл адрес: summer@arc.academy или на друг адрес на електронна поща, посочен на Платформата, по куриер или по пощата, или лично на адреса на Сдружението, посочен най-горе.

(4) Сдружението незабавно изпраща на Потребителя потвърждение за получаване на отказа му на имейл адреса за кореспонденция, посочен от Потребителя. 

(5) За да спази срока за отказ, Потребителят трябва да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ.

(6) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно, когато договорът предвижда задължение за Потребителя да плати, и изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие и потвърждение на потребителя, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Сдружението.

(7) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ, Сдружението възстановява всички суми, получени от Потребителя без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Когато Потребителят се отказва от Лятна/и академия/и с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху Лятна/и академия/и, и само действително платената сума подлежи на възстановяване. Сдружението възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната транзакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за него. Евентуалните разходи за входящи преводи или загуби от обменни курсове, както и начислените от банката комисиони, са за сметка на Потребителя. 

(8) Отговорността за доказване на надлежно упражненото право на отказ е на Потребителя.

(9) Упражняването на правото на отказ прекратява поетите от Страните задължения във връзка със съответната/ите Лятна/и академия/и, за която/които е упражнено правото на отказ.

(10) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието и услугите, принадлежащи към Лятна/и академия/и, ако има такива, както и има задължение да го върне.

(11) При упражняване правото на отказ от договора от страна на Потребителя Сдружението може да възпрепятства всяко следващо използване на Услугата, като например направи Услугата недостъпна за Потребителя или като блокира Профила на Потребителя. В този случай се прилага и чл. 98 по-горе.

ХIVб. ЖАЛБИ ДО СДРУЖЕНИЕТО 

Чл. 114. (1) Потребителят има право да подаде жалба до Сдружението в електронна форма чрез формуляра за контакт на Платформата или на електронен адрес: summer@arc.academy, както и чрез писмо на хартиен носител, адресирано до следния пощенски адрес на Сдружението: град София, п.к. 1700, ул. „Университетски парк” № 1. 

(2) Жалбата трябва да съдържа най-малко името на Потребителя, електронния адрес или пощенския му адрес, както и описание на съответната нередност. В случай че данните или информацията в жалбата са недостатъчни, Сдружението може да се свърже с Потребителя преди да вземе становище по жалбата или да попълни липсващите данни.

(3) Жалбата се подава в срок най-късно до 30 (тридесет) дни след настъпване на основанието за жалбата. Сдружението има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.

(4) Сдружението разглежда жалбата в рамките на 14 (четиринадесет) дни след датата на получаването й. Отговор на жалбата се изпраща на електронния адрес или пощенския адрес, от които Потребителят е изпратил жалбата.

ХIVв. РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 115. (1) Потребителят има право да предяви рекламация към Сдружението за:

 1. непредоставяне на Услуга, която Потребителят е поръчал и заплатил;
 2. несъответствие на Услугата, предоставена от Сдружението, с Услугата, договорена между Потребителя и Сдружението съгласно настоящите Общи условия и Договора за услуга и за привеждане на Услугата в съответствие.

(2) Рекламацията на Услуга се предявява пред Сдружението или пред упълномощено от него лице.

(3) Рекламацията се подава устно или писмено.

(4) При предявяване на рекламация Потребителят посочва своите данни, предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт, включително адрес на електронна поща. 

(5) При подаване на рекламация Потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

1. касова бележка, фактура или документ, удостоверяващ плащането;

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на Услугата;

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(6) При предявяване на рекламация Потребителят може да изиска подходящо средство за защита, посочено в Раздел XIVг и Раздел XIVд в зависимост от конкретните обстоятелства.

(7) Рекламацията на Услугата може да се предяви в рамките на  периода от време, през който Услугата трябва да бъде предоставена съгласно сключения договор, когато договорът предвижда непрекъснато предоставяне на Услугата в рамките на определен период от време.

(8) Срокът по ал. 7 спира да тече през времето, необходимо за привеждане на Услугата в съответствие.

(9) Сдружението приема рекламациите на Потребители, ако са предявени своевременно.

(10) Приемането на рекламации се извършва на интернет сайта (Платформата) на Сдружението, на който е поръчана Услугата, по имейл на следния имейл адрес: summer@arc.academy, по куриер или по пощата, или лично на адреса на Сдружението, посочен най-горе. Правото на избор на място и начин за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на Потребителя.

(11) Сдружението ще разгледа надлежно подадените рекламации/оплаквания в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им и ще отговори на електронния адрес, посочен от Потребителя.

(12) Когато е предоставена несъответстваща Услуга, в рамките на един месец от получаване на основателна рекламация Сдружението ще предостави Услуга, която съответства на настоящите Общи условия и договора за услуга.

(13) Потребителят няма право на рекламации, ако несъответствието на Услугите се дължи на действия или пропуски на Потребителя или на Трети страни.

(14) Потребителите разбират и се съгласяват, че всички рекламации на Потребители, свързани с онлайн платформите, където се провеждат видео занятия и уъркшопи в установените по график дати и часове за Курсовете, съгласно чл. 35, ал. 1 по-горе, следва да се предявяват директно към тези платформи. Сдружението не носи отговорност за тях. В случай че Сдружението получи такива рекламации от Потребител, той ги препраща директно на съответната онлайн платформата.

(15) Предявяването на рекламация пред Сдружението не е пречка за предявяване на иск в съда.

XIVг. СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ НЕПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА

Чл. 116. (1) Когато Сдружението не е предоставило Услуга съгласно чл. 15, ал. 5 от настоящите Общи условия, Потребителят отправя искане към Сдружението да предостави Услугата. Когато Сдружението не предостави Услугата без необосновано забавяне или в рамките на допълнителен срок, изрично уговорен между Страните, Потребителят има право да развали Договора за услуга.

(2) Алинея 1 не се прилага и Потребителят има право да развали Договора за услуга незабавно, когато:

1. Сдружението е заявило или от обстоятелствата става ясно, че Сдружението няма да предостави Услугата, или

2. Потребителят и Сдружението са уговорили или от обстоятелствата, свързани със сключването на договора, става ясно, че за Потребителя е важно Услугата да бъде предоставена за конкретен период от време, а Сдружението не е предоставило Услугата до или в рамките на този период от време.

(3) Когато Потребителят упражни правото си да развали договора съгласно ал. 1 и ал. 2, се прилагат съответно разпоредбите на раздел XIVe  и XIVж.

XIVд. СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ЛИПСА НА СЪОТВЕТСТВИЕ

Чл. 117. (1) При несъответствие на Услугата Потребителят има право:

1. да предяви рекламация, като поиска от Сдружението да приведе Услугата в съответствие;

2. да получи пропорционално намаляване на цената, или

3. да развали договора при условията, предвидени в този раздел.

(2) Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Сдружението да приведе Услугата в съответствие, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за Сдружението, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително:

1. стойността, която би имала Услугата, ако нямаше несъответствие, и

2. значимостта на несъответствието.

(3) Сдружението е длъжно да приведе Услугата в съответствие съгласно ал. 2 на настоящия член в рамките на разумен срок, считано от уведомяването му от Потребителя за липсата на съответствие. Привеждането на Услугата в съответствие е безплатно за Потребителя и не трябва да поражда значително неудобство за него, като се отчита естеството на Услугата и целта, за която Потребителят е поискал Услугата.

(4) Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената съгласно ал. 5 на настоящия член, когато Услугата е предоставена срещу заплащане на определена цена, или да развали договора съгласно ал. 6 на настоящия член в следните случаи:

1. привеждането на Услугата в съответствие е невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за Сдружението съгласно ал. 2;

2. Сдружението не е привело Услугата в съответствие съгласно ал. 3;

3. появи се несъответствие на Услугата, независимо от предприетите от Сдружението действия за привеждане на Услугата в съответствие;

4. несъответствието на Услугата е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора, или

5. Сдружението е заявило или от обстоятелствата е ясно, че Сдружението няма да приведе Услугата в съответствие в разумен срок, или без значително неудобство за Потребителя.

(5) Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на Услугата, която е предоставена на Потребителя, и стойността, която би имала Услугата, ако нямаше несъответствие. Когато договорът предвижда, че Услугата се предоставя в рамките на определен период от време срещу заплащане на цена, намаляването на цената се прилага за периода от време, през който е имало несъответствие на Услугата.

(6) Потребителят има право да развали договора само ако несъответствието на Услугата не е незначително.

XIVе. УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ПРЕКРАТЯВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО И НА ПОТРЕБИТЕЛЯ В СЛУЧАЙ НА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 118. (1) Потребителят упражнява правото си да развали Договора за услуга, като уведоми Сдружението за решението си да развали договора.

(2) При разваляне на договора Сдружението възстановява на Потребителя всички суми, платени от него по договора.

(3) Когато договорът предвижда предоставянето на Услугата срещу заплащане на определена цена и в рамките на определен период от време и Услугата е била в съответствие за известен период от време преди развалянето на договора, Сдружението възстановява на Потребителя само пропорционална част от цената, платена от Потребителя, която съответства на периода от време, през който Услугата не е била в съответствие, както и всяка част от цената, платена предварително от Потребителя за всеки период от време на договора, който би оставал, ако договорът не беше развален.

(4) Сдружението е длъжно да се въздържа от използване на всяко съдържание, което е различно от лични данни и което е предоставено или създадено от Потребителя при използване на Услугата, предоставена от Сдружението, с изключение на случаите, когато съдържанието:

1. няма приложение извън контекста на Услугата, предоставена от Сдружението;

2. се отнася само до дейността на Потребителя при използване на Услугата, предоставена от Сдружението;

3. е било обобщено с други данни от Сдружението и не може да бъде отделено от другите данни или може да бъде отделено от тях само посредством непропорционални усилия, или

4. е било създадено съвместно от Потребителя и от други лица и други Потребители могат да продължат да го използват.

(5) При искане от страна на Потребителя Сдружението предоставя на негово разположение всяко цифрово съдържание, което не съставлява лични данни, предоставено или създадено от Потребителя по време на използване на Услугата, предоставена от Сдружението, с изключение на случаите по ал. 4, т. 1 – 3 по-горе. Потребителят има право да получи това цифрово съдържание безплатно, без да бъде възпрепятстван от Сдружението в рамките на разумен срок и в широко използван машинночетим формат.

(6) При разваляне на договора от страна на Потребителя Сдружението може да възпрепятства всяко по-нататъшно използване на Услугата, като например направи Услугата недостъпна за Потребителя или като блокира Профила на Потребителя на Платформата, без да се засяга ал. 5 на настоящия член.

(7) След развалянето на договора Потребителят се задължава да се въздържа да използва Услугата и да я предоставя на Трети лица.

(8) Потребителят не дължи плащане за използване на Услугата в периода, предшестващ развалянето на договора, през който Услугата не е отговаряла на индивидуалните и обективните изисквания за съответствие и на изискванията за интегриране на Услугата в цифровата среда на Потребителя.

XIVж. СРОКОВЕ И НАЧИН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ОТ СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 119. (1) Когато Потребителят е упражнил правото си на намаляване на цената на Услуга съгласно чл. 119, ал. 4 и 5 или е упражнил правото си да развали договора съгласно чл. 120, ал. 2 и 3, Сдружението възстановява всички суми, дължими на Потребителя, без необосновано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да упражни правото си за намаляване на цената или за разваляне на договора.

(2) Сдружението е длъжно да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя за плащане на Услугата, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.

(3) Сдружението не може да налага на Потребителя никакви такси във връзка с възстановяването на суми на Потребителя.

XIVз. ОРГАН ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 120. По отношение на Потребители, имащи качеството на потребители по Закон за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, всички спорове, противоречия или претенции, произтичащи от или във връзка с Договора за услуга или неговото нарушаване, прекратяване или невалидност, могат да бъдат разрешавани от органите за извънсъдебно уреждане на потребителски спорове съгласно чл. 181а и след. и съгласно Закона за защита на потребителите. Допълнителна информация може да намерите на уеб сайта на Комисията за защита на потребителите и на следните онлайн платформи за разрешаване на спорове: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage и https://mi.government.bg/bg/themes/spisak-na-organite-za-alternativno-reshavane-na-potrebitelski-sporove-elektronna-platforma-za-onlain-1608-0.html). 

ХV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 121. (1) Вида на лични данни, които Сдружението събира и обработва, начина на ползване и защита на личните данни са описани в Политиката за поверителност (GDPR) на Сдружението, представляваща отделен документ. При извършване на регистрацията на Профил Потребителят следва да постави отметка на обозначеното за това място във формуляра за регистрация, че е съгласен с и приема Политиката за поверителност (GDPR) на Сдружението. В случай че Потребителят извършва поръчка без да има регистриран Профил на Платформата, Потребителят следва да постави отметка на обозначеното за това място във формуляра за поръчката, че е съгласен с и приема Политиката за поверителност (GDPR) на Сдружението.

(2) Въведените от Потребителите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Сдружението ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за защита на личните данни.

(3) При съгласие на Потребителя с Политиката за защита на личните данни, Потребителят изрично потвърждава, че е съгласен Сдружението да съхранява информация и/или да получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Потребителя за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Потребителят се съгласява, че Сдружението може да съхранява информация и/или да получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Потребителя и на други основания, посочени в Политиката за поверителност (GDPR).

(4) Потребителят се съгласява, че Сдружението има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Потребителя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на Курсове/Направления, докато е налице регистрация на Потребителя в Платформата.

(5) Потребителят се съгласява, че Сдружението има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Потребителя при използването на електронния магазин на Сдружението в Платформата. Потребителят има право да възрази на съхраняването или достъпа до информацията по ал. 3 по предвидените в Политиката за поверителност (GDPR) начини.

Чл. 122. (1) Във всеки момент, Сдружението в Платформата има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите имейл и парола за достъп, Сдружението на Платформата има право да приложи обявената „Процедура за изгубени или забравени имена и пароли“, достъпна на адрес: Платформата.

XVI. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 123. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Платформата на Сдружението (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Сдружението или на съответното лице, предоставило правото на ползване на Сдружението, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Чл. 124. Цялото съдържание на електронния магазин, разположен на Платформата, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, аудио и видео материали и съдържание, учебни материали, статии, графични изображения, фотографии, схеми, чертежи, скици, сорс кодове, програмен код, марки, лога и т.н. са със запазени авторски права. Те принадлежат на Сдружението или на съответното лице, предоставило правото на ползване на Сдружението, и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на Сдружението и на императивните разпоредби на закона.

Чл. 125. Потребителят няма право от свое или от друго име да копира, съхранява, обработва, преработва, превежда, възпроизвежда, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин видео уроците, текстовете, изображенията и/или други части от съдържанието на Платформата. Потребителят има право да използва съдържанието на Платформата съгласно чл. 117 единствено и само за лични и некомерсиални цели, а именно за обучението си в Курсове/Направления, предлагани на Платформата. 

Чл. 126. Всички имуществени и неимуществени авторски права върху Платформата, включително, но не само дизайн, лого и други графични елементи, софтуер, програмен код и функционалности, работни материали и демо версии, принадлежат на Сдружението и Сдружението притежава авторските права върху Платформата, както и върху всички нейни елементи и компоненти, ноу-хау за всички дейности и функционалности, свързани със Платформата. Сдружението е собственик и на домейна на Платформата с всички възможни разширения. Копирането и използването им пряко или косвено (например, но не само, мета тагове и други техники за индексиране или търсене в интернет) без предварително писмено разрешение от Сдружението е забранено и представлява грубо нарушение на правата на Сдружението и на императивните разпоредби на българското законодателство.

Чл. 127. Нищо в настоящите Общи условия не предоставя или може да се тълкува като предоставяне на Потребителя на каквито и да е права (с изключение на правото на ползване на услуги, специално предоставени по силата на настоящите Общи условия) или правен интерес върху патенти, авторски права, търговски тайни, технически данни, ноу-хау, лога, търговски марки, търговски имена, марки на Сдружението или други права на собственост, притежавани, използвани или заявени сега или в бъдеще от Сдружението или което и да е дъщерно дружество или свързани дружества, като Сдружението си запазва всички такива права.

Чл. 128. Потребителите получават само право да ползват Платформата съгласно обичайното ѝ предназначение, без право да променят или копират материали, да използват материали за търговски цели или за публично показване (търговско и/или нетърговско), да извършват декомпилиране, декомпозиране или обратен инженеринг на софтуера на Платформата, да премахват обозначения за авторски права или други права на интелектуална собственост от съдържанието на материалите, да премахват авторски права или други знаци за права на интелектуална собственост, да предоставят „огледално” копие на материалите за качване на други сървъри и други. Правото на ползване се прекратява автоматично при нарушаване на някои от посочените основни ограничения и може да бъде оттеглено по всяко време.

Чл. 129. При копиране или възпроизвеждане на информация от Потребител вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Сдружението, Сдружението има правото да претендира от този Потребител обезщетение, включително за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Чл. 130. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Платформата на Сдружението.

Чл. 131. Потребителят няма право на достъп до програмния код на Платформата и няма право да копира, съхранява, обработва, модифицира, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин програмния код, текстовете, изображенията или други части от съдържанието на Платформата. Всеки опит на Потребителя за достъп, копиране или промени във видео материали или програмния код на Платформата се считат за грубо нарушение на настоящите Общи условия и на правата на Сдружението.

Чл. 132. При създаването на Профил в Платформата Потребителят не придобива каквито и да е права или лицензии върху съдържанието на Платформата, Обученията или марките на Сдружението или Трети лица. 

Чл. 133. Търговските марки, използвани на Платформата, както и домейните с това наименование са собственост на Сдружението или същото има право да ги ползва. Използването на такава търговска марка, домейн или име, пряко или косвено без предварително писмено разрешение от Сдружението, е забранено и се санкционира според закона.

Чл. 134. В случай на неизпълнение на условията по този раздел, Сдружението има право незабавно да прекрати ползването на Платформата от Потребителя и/или деактивиране на Профила му на Платформата, без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация на Потребителя, както и да иска от Потребителя обезщетение за всички нанесени вреди под формата на претърпени загуби и пропуснати ползи от действията на Потребителя. 

Чл. 135. (1) Потребителят се задължава да осигури съгласието на всички Трети лица, на които е предоставил достъп до Профила си или Платформата от негово име и за негова сметка, за спазване на авторските права и другите права на интелектуална собственост на Сдружението и на другите Трети лица, съгласно настоящия раздел.

(2) Забраните за нарушаване на авторските и другите права на интелектуална собственост на Сдружението са валидни за всички Потребители и Трети лица, независимо дали са регистрирани в Платформата и/или имат Профил, като при нарушение Сдружението има право на обезщетение за всички нанесени вреди под формата на претърпени загуби и пропуснати ползи от действията на Потребителите и Третите лица.

Чл. 136. Сдружението има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в Платформата.

Чл. 137. (1) Сдружението има право да използва по своя преценка и нужда, без ограничения на срока и начина на ползване и без да дължи на Потребителя каквото и да било възнаграждение, предоставените от Потребител ресурси (домашни и курсови задачи, разработени по задание изображения/анимации и други), като това включва маркетингови и популяризиращи дейности и кампании, но също и не само представяне на конкретна/и Лятна/и академия/и и Потребител в ролята му на участник. В случай на такова използване, Сдружението има правото, но не и задължението, да посочва Потребителя като автор на съответния ресурс.

(2) С приемане на настоящите Общи условия се счита, че Потребителят е предоставил изрично и неотменимо съгласие на Сдружението за ползване на създадени от него ресурси, съгласно ал. 1 на настоящия член.

ХVII. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПЛАТФОРМАТА И ИЗМЕНЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Чл. 138. Сдружението има право по всяко време да прави изменения и подобрения на Платформата, както и на формата и съдържанието на предоставяната/ите Лятна/и академия/и и Услуги.

Чл. 139. Сдружението има право да преустанови предлаганите Лятна/и академия/и и Услуги временно или за постоянно, включително ако това е необходимо за тяхното актуализиране, включително за актуализации на сигурността, които са необходими, за да поддържат Услугите, предоставяни чрез Платформата, в съответствие. В тези случаи Сдружението предупреждава Потребителя чрез Платформата.

Чл. 140. В тези случаи Сдружението не носи отговорност за причинени вреди под формата на претърпени загуби и пропуснати ползи на Потребителите.

Чл. 141. Сдружението не носи отговорност за грешки, които могат да се появят на Платформата, включително за грешки, причинени от промени, настройки и други действия, които не са извършени от Сдружението.

Чл. 142. (1) Сдружението може да измени Услугите, извън това, което е необходимо за поддържане съответствието на Услугите с обективните и индивидуалните изисквания за съответствие, ако са изпълнени следните условия:

1. посочи основателна причина за това;

2. изменението на Услугата се извършва без допълнителни разходи за Потребителя;

3. Потребителят е уведомен по ясен и разбираем начин за изменението на Услугата, и

4. в случаите по ал. 2 на настоящия член, когато Потребителят е уведомен предварително в разумен срок и на Траен носител относно характеристиките, периода от време, през който се извършва изменението на Услугата, и за правото му да развали договора съгласно ал. 2 или за възможността да запази Услугата без неговото изменение съгласно ал. 4.

(2) Когато изменението на Услугата оказва отрицателно въздействие върху достъпа или използването на Услугата, Потребителят има право да развали Договора за услуга, освен ако отрицателното въздействие е незначително. В този случай Потребителят има право да развали договора безплатно в рамките на 30 дни, считано от уведомяването му от Сдружението за изменението на Услугата или от момента на изменение на Услугата, като се прилага по-късната от двете дати.

(3) Когато Потребителят развали договора съгласно ал. 2 на настоящия член, се прилагат разпоредбите на раздел XIVе и  XIVж по-горе.

(4) Алинеи 2 и 3 на настоящия член не се прилагат в случаите, когато Сдружението е предоставило възможност на Потребителя да запази Услугата без изменение, без това да е свързано с допълнителни разходи за него, и Услугата продължава да съответства на обективните и индивидуалните изисквания за съответствие и на изискванията за интегриране на Услугата в цифровата среда на Потребителя.

ХVIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 143. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани от Сдружението едностранно и по всяко време. При извършване на промени в Общите условия, Сдружението ще уведоми Потребителя по електронна поща (имейл) или с нотификация чрез Платформата. Уведомяването се извършва в срок до 7 (седем) дни от настъпване на промените.

 (2) В случай че Потребител не желае да бъде обвързан с променените Общи условия и да ползва Платформата след влизане в сила на изменените и/или допълнени Общи условия, той има право да прекрати договорните си отношения със Сдружението и ползването на Платформата, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, като изпрати писмено уведомление за това до Сдружението в едномесечен срок от получаване на уведомлението по ал. 1.

(3) Сдружението и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Общи условия ще има действие спрямо Потребителя в един от следните случаи:

1.  след изричното му уведомяване от Сдружението в Платформата и/или по имейл и ако Потребителят не заяви в предоставения му едномесечен  срок от уведомлението, че ги отхвърля; или

2.  с изричното им приемане от Потребителя чрез Профила му или интерфейса на Платформата.

(4) Потребителят се съгласява, че всички изявления на Сдружението в Платформата, във връзка с изменението и допълнението на тези Общи условия, ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочен от Потребителя при регистрацията на Профил или извършване на поръчка. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

(5) Потребителят може да се откаже от посочения в ал. 2 срок на предизвестие чрез писмено изявление, включително по електронна поща или ясно утвърдително действие във всеки момент от получаването на уведомлението съгласно ал. 1.

(6) Ако Потребителят не уведоми Сдружението съгласно ал. 2, както и ако извърши действия в Платформата или направи поръчки, или продължи да използва по друг начин Платформата, се счита, че е приел промените в Общите условия.

(7) Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Сдружението, възникнали във връзка с поръчка за покупка на Курс/направление, валидно подадена и потвърдена от Сдружението преди уведомлението за промяна на Общите условия, освен ако няма законова основание за прилагане на измененията със задна дата.

(8) За всички потвърдени от Сдружението поръчки важат Общите условия, които са били в сила към момента на потвърждението. 

(9) Срокът на предизвестие, посочен в ал. 2, не се прилага в случаите, когато Сдружението:

 1.  е обвързан с правно или регулаторно задължение, по силата на което той трябва да измени своите Общи условия по начин, който не му позволява да спази срока на предизвестието, посочен в ал. 2;
 2. трябва по изключение да измени своите Общи условия, за да преодолее непредвидена и непосредствена опасност, свързана със защитата на услугите, Потребителите от измами, зловреден софтуер, спам, нарушения на сигурността на данните или от други рискове, свързани с киберсигурността.

(10) Възможно е някои промени да имат обратно действие по отношение на вече направени поръчки за закупуване на Курсове.

(11) При всички случаи, изброени в този раздел, Сдружението не носи отговорност за вреди под формата на претърпени загуби и пропуснати ползи на Потребителя.

ХIX. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 144. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между Страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Сдружението по предоставяне на Услугите, предлагани чрез Платформата или прекратяване поддържането на Платформата без Сдружението да дължи уведомление, предизвестие, обезщетение или друг вид компенсация на Потребителя.

Чл. 145. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, всяка от Страните може да развали или прекрати сключен договор при спазване на изискванията на приложимото законодателство. Потребителят не може да претендира за разваляне на договор, ако несъответствието на предоставената Услуга с договора е незначително.

Чл. 146. Настоящите Общи условия и Договора за услуга, сключен между Потребителя и Сдружението в Платформата се прекратяват в следните случаи:

 1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на Сдружението;
 2. по взаимно съгласие на Страните в писмен вид или чрез изявления, разменени по имейл или чрез Платформата;
 3. при обективна невъзможност на някоя от Страните по договора да изпълнява задълженията си;
 4. в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в Платформата. В този случай сключените, но неизпълнени Договори за услуги остават в сила и подлежат на изпълнение;
 5. в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, както и в другите предвидени в Закона за  предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки случаи на прекратяване и разваляне на договора;
 6. в другите случаи, посочени в настоящите Общи условия.

Чл. 147. Сдружението има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие или уведомление и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва Платформата в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

Чл. 148. (1) При прекратяване или разваляне всички права и задължения на Страните се прекратяват, с изключение на това, че Потребителят няма да бъде освободен от задължението си да заплати на Сдружението всички суми, дължими или които ще станат дължими към датата на прекратяването.

(2) Прекратяването на Договора за услуга ще прекрати незабавно правата на Потребителя да използва Платформата след такова прекратяване и Потребителят трябва незабавно да прекрати използването на Платформата.

(3) При упражняване правото на отказ от договора от страна на Потребителя Сдружението може да възпрепятства всяко следващо използване на Услугата, като например направи Услугата недостъпна за Потребителя или като блокира Профила на Потребителя. В този случай се прилага и чл. 100 по-горе.

(4) В случай че Договора за услуга бъде прекратен от Сдружението преди изтичането на неговия срок, таксата за обучение, платена от Потребителя, ще бъде пропорционално намалена за оставащото време от срока на договора и пропорционалната сума ще бъде възстановена на Потребителя в съответствие с раздел XIVж по-горе. Не се дължи възстановяване на средства, ако Сдружението е прекратило Договора за услуга поради неизпълнение от Потребителя на някое от задълженията, посочени в настоящите Общи условия и Договора за услуга .

(5) Сдружението и Потребителят имат своите задължения при прекратяване на договора, посочени в раздел XIVе по-горе.

ХХ. КОМУНИКАЦИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 149. С попълването на данните и координати за връзка, Потребителят дава изричното си съгласие Сдружението да ползва всички технически средства за комуникация с Потребителя, за които Потребителят е посочил координати за връзка.

Чл. 150. Предоставянето на данни и координати за връзка от страна на Потребителя не задължава Сдружението да осъществи контакт с Потребителя.

Чл. 151. Езикът на тези Общи условия и комуникация с Потребителя е български.

ХХI. УВЕДОМЛЕНИЯ

Чл. 152. Всички уведомления, известия и други съобщения, засягащи обучението по дадена Лятна академия, за която се е записал Потребителя, както и във връзка със съответния Договор за услуга и настоящите Общи условия ще бъдат в писмен вид и могат да се доставят с препоръчано писмо, по куриер или по имейл, адресирани до другата страна на адреса, посочен по-долу, или изпратени чрез Платформата. 

Уведомления до Сдружението:

Адрес: пощенският адрес на Сдружението, посочен най-горе.

Имейл: имейл адресът на Сдружението, посочен най-горе.

Уведомления до Потребителя: както е посочено в Профила на Потребителя или в поръчката за закупуване на Лятна/и академия/и чрез Платформата, в случай че Потребителят няма регистриран Профил на Платформата.

Чл. 153. Потребителят приема, че всички негови изявления се считат за валидни и че писмената форма се счита за спазена с извършване на следните действия от страна на Потребителя: изпращане на съобщение на електронна поща (имейл), натискане на електронен бутон на Платформата със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) на Платформата и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

XХII.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

Чл. 154. Всички посетители на Платформата, независимо дали са се регистрирали, се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и да се въздържат от всякакви действия, които биха увредили правата или законните интереси на Сдружението, включително да не извършват действия и/или да не публикуват материали, съдържащи вируси или други програми, чиято цел е да разрушат или навредят на Платформата или на друга система, както и да не публикуват материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание за Сдружението или за Трето лице. Сдружението си запазва правото да премахва и/или редактира подобни материали.

XХIII. НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ОТДЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 155. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целите Общи условия или на други техни части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

XХIV. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 156. Никоя от Страните не носи отговорност пред другата за забавяне или неизпълнение, частично или изцяло, на задълженията си по настоящия договор (с изключение на паричните задължения), в случай че и доколкото това забавяне или неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорни обстоятелства са събития извън контрола на Страната, които възникват след датата на сключване на договора и които не са разумно предвидими към момента на сключването му и чието въздействие не може да бъде преодоляно без неоправдани разходи и/или загуба на време на съответната Страна. Форсмажорните обстоятелства включват (но не само) война, граждански размирици, стачки, локаут и други колективни трудови спорове, държавни актове, природни бедствия, извънредни климатични условия, епидемии, пандемии, повреда или повсеместна липса на транспортни съоръжения, инциденти, пожар, експлозии и всеобщи прекъсвания на електрозахранването.

Чл. 157. Ако някоя от Страните бъде засегната от форсмажорни обстоятелства, тя ще уведоми във възможно най-кратък срок другата страна в писмен вид или чрез Платформата и ще предприеме всички разумни стъпки за намаляване на ефекта от форсмажорните обстоятелства.

Чл. 158. Ако форсмажорно събитие доведе до забавяне или неизпълнение на някоя от Страните за период от четири (4) седмици или повече, всяка от Страните има право да прекрати настоящия договор с незабавно действие, без да носи отговорност към другата Страна.

Чл. 159. Потребителят се съгласява и разбира, че не може да използва форсмажорното обстоятелство като правно основание за забавяне или липса на плащане, в случай че такова се дължи.

Чл. 160. Сдружението не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към Потребители или към Трети лица, ако те са настъпили, вследствие неспазване на тези Общи условия или действащото законодателство от страна на Потребителя или друго лице. 

XХV. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 161. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Това се отнася и при ползване на Платформата от чуждестранни Потребители. 

XХVI. ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ

Чл. 162. (1) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:

 1. името и адреса, както и всички други идентифициращи данни на Сдружението;
 2. всички характеристики на Лятната/ите академия/и и Услугите, предоставяни от Сдружението;
 3. информация за състава, предназначението и ползването на Лятната/ите академия/и, предоставяни от Сдружението;
 4. наличност на Лятната/ите академия/и; 
 5. крайната цена на Лятната/ите академия/и с включени всички данъци и такси;
 6. условията за плащане и изпълнение;
 7. условията, срока и начина за упражняване на правото на рекламация и отказ, включително и формуляра по Приложение № 6 от Закона за защита на потребителите;
 8. периода, за който цената на Лятната/ите академия/и е в сила;
 9. условията и срока на гаранцията/годността;
 10. информация за контакт със Сдружението, включително по телефон и електронна поща;
 11. техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;
 12. техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора;
 13. съгласието на Потребителя с настоящите Общи условия ще се съхранява в електронен вид и отделен договор на хартия няма да бъде съхраняван от Сдружението;
 14. Договорът със Сдружението се сключва на български език;
 15. Сдружението е регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност с ДДС № BG205498425.

(2) Потребителят дава съгласието си за сключването на договор от разстояние, както и за авансови и предварителни плащания за Лятна/и академия/и.