Политика за лични данни

Настоящото Уведомление за поверително третиране и обработване на лични данни от Сдружение “Арк Академи” се отнася до личните данни, които Сдружение “Арк Академи” обработва във връзка с Договора за организацията, провеждането и материалното осигуряване на професионално обучение, сключен между Сдружение “Арк Академи” и Курсиста (наричан по-долу за краткост “Договора”).

Настоящото Уведомление се счита за подписано от Курсиста при поставяне на отметка на съответното място в уебсайта. Същото има за цел да информира Курсиста относно вида на личните данни, които Сдружение “Арк Академи” събира и обработва, както и за начина на ползване и защита на тези лични данни.

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администратор на лични данни е Сдружение “Арк Академи“, ЕИК 205498425, със седалище и адрес на управление в град София, п.к. 1124, район “Средец”, ул. “Мизия” № 23.

Отговорник по защита на личните данни е: Петя Гришева Григорова-Попов, адрес: гр. София, ул. “Университетски парк” № 1, e-mail: petya@arc.academy 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ЦЕЛ НА ТЯХНОТО ОБРАБОТВАНЕ

Личните данни са данни, които идентифицират и са свързани с някого като физическо лице.

Сдружение “Арк Академи“ събира определени лични данни на Курсиста във връзка със сключването и изпълнението на Договора и организиране и провеждане на обучението. Сдружение “Арк Академи“ обработва личните данни единствено по законоустановени причини. Сдружение “Арк Академи“ не продава и не разпространява по друг начин лични данни на Курсиста. В отделни случаи Сдружение “Арк Академи“ споделя лични данни на Курсиста с държавни органи и институции в областта на образованието, както и с избрани доставчици на услуги, единствено когато е необходимо на законово основание или за предоставянето на услугите съгласно Договора, както е изрично описано по-долу. 

Сдружение “Арк Академи“, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва лични данни, както следва:

Категории субекти:

 • физически лица – Курсисти, с които са сключени Договори за организацията, провеждането и материалното осигуряване на професионално обучение.

Категории лични данни:

Сдружение “Арк Академи“ обработва следните категории лични данни на лицата, посочени по-горе:

 • Данни за физическа идентичност – три имена, ЕГН, номер от документ за самоличност, адрес; 
 • Данни за контакт – телефон за връзка, e-mail;
 • Данни за образование – данни и копие от диплома за завършено образование;
 • Данни за здравословно състояние, съдържащи се в медицинско свидетелство

Цел на обработването:

Сдружение “Арк Академи“ обработва посочените по-горе данни за поне една от следните цели:

 • идентифициране на Курсиста и встъпване в договорни отношения;
 • изпълнение и предоставяне на предлаганите услуги;
 • включване в обучителни курсове, попълване на регистрационен лист, заявление за участие в курсове, заявления за допускане до изпит и др.
 • администриране на плащания и издаване на фактури;
 • обслужване на информационната система на НАПОО (Национална агенция за професионално образование и обучение);
 • поддържане на комуникация с Курсиста.

Основания за обработване

 • изпълнение на преддоговорни и договорни задължения във връзка със сключения Договор;
 • изпълнение на законови задължения в областта на професионалното образование и обучение.

Срок на обработването

 • Сдружение “Арк Академи“ съхранява личните данни на Курсиста за 50 (петдесет) години съгласно изискванията на закона и по-конкретно на Наредба № 2 от 22 юни 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години, приложима в дейността на Сдружението.

НАЧИН НА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Сдружение “Арк Академи“ обработва и използва само данни, които Курсистът е предоставил доброволно. Това означава, че всеки Курсист носи отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като Сдружение “Арк Академи“ няма практическа възможност да контролира дали Курсистът предоставя данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания.

Ето защо, всяко лице носи пълна лична отговорност, ако предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Сдружение “Арк Академи“ предприема широк кръг от технически и организационни мерки за защита на личните данни на Курсиста срещу загуба или други форми на незаконна обработка. Личните данни са достъпни само за тези лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с изпълнение на Договора. Тези лица са обучени и оправомощени по съответния начин и обработват личните данни съгласно изискванията за законосъобразност, поверителност, етика и подходящо използване на данните. 

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАБОТВАЩИ ЛИЧНИ ДАННИ 

За предоставяне на качествени услуги Сдружение “Арк Академи“ може да ангажира доставчици на услуги – обработващи, внимателно подбрани според капацитета им за защита и обработка на лични данни. Без тях осъществяването на някои от услугите съгласно Договора няма да е възможно. Лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, включително на доставчици на IT и други софтуерни услуги.

Сдружение “Арк Академи“ не предоставя лични данни на Курсиста на трети страни без законово или договорно основание, не ги продава и не ги разпространява по друг начин.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СПОДЕЛЯМЕ

Сдружение “Арк Академи“ не споделя информация, съдържаща лични данни, с юридически лица, организации и физически лица, освен ако не е в сила едно от следните обстоятелства:

 1. Със съгласие на Курсиста – Сдружение “Арк Академи“ споделя информация, съдържаща лични данни, с юридически лица, организации и физически лица, когато има съгласието на Курсиста за това;
 2. За извършване на някои услуги – с трети страни, обработващи лични данни – както е описано по-горе;
 3. За изпълнение на законови задължения – на държавни органи и институции във връзка със законови изисквания в областта на професионалното образование и обучение, в т.ч. на Национална агенция за професионално образование и обучение.
 4. Сдружение “Арк Академи“ споделя информация, съдържаща лични данни, с други юридически лица, организации или физически лица, ако има основание да вярвам, че достъпът, използването, запазването или разкриването на информацията е разумно необходимо и/или задължително за:
  1. целите на действащ закон, разпоредба, в хода на съдебно производство или влязло в сила съдебно решение;
  2. разследване на потенциални нарушения;
  3. откриване, предотвратяване или справяне по друг начин с измами, технически проблеми или проблеми със сигурността;
  4. защита срещу увреждане на правата, интересите или имуществото на Сдружение “Арк Академи” или тези на обществеността, както се изисква или е позволено от закона.

НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

В организираните и провежданите от Сдружение “Арк Академи” обучения могат да участват курсисти над 14-годишна възраст. В тази връзка ако сте на възраст под 18 години, моля, потърсете помощ от лице на възраст най-малко 18 години.

На непълнолетни лица между 14 и 18-годишна възраст се позволява участие в обученията на Сдружение “Арк Академи” само при подписване на Договора и от родителя/попечителя на Курсиста. 

Ако получим информация, че сме събрали лични данни от лице под 18-годишна възраст, без Договорът да е подписан и от негов родител/попечител, ние незабавно ще го изтрием, освен ако не сме законово задължени да съхраняваме такива данни.

Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от лице на възраст под 18 години.

ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ

Курсистът, в качеството му на субект на данни, има следните права:

 • право да поиска потвърждение дали се обработват лични данни, свързани със субекта на данни;
 • право на копие от личните данни, както и от информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните данни;
 • право да поиска личните му данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато субектът е възразил срещу обработването; когато обработването е незаконосъобразно; когато данните се обработват на база на дадено съгласие и оттегляне на това съгласие; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • право да поиска личните данни да бъдат коригирани, ако са неточни, или допълнени, ако са непълни;
 • право да поиска да се ограничи обработването на личните данни, ако това е приложимо и е налице основание за това;
 • право да поиска получаване на предоставените лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 • право на прехвърлимост на данните на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин;
 • право на възражение срещу обработване на личните данни, ако са налице основания за това.

Курсистът може да адресира всички искания до отговорника за защита на личните данни, посочен по-горе. 

Когато исканията на Курсиста са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, Сдружение “Арк Академи” може:

 1. да наложи такса, като вземе предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
 2. да откаже да предприеме действия по искането.

Сдружение “Арк Академи” ще положи разумни усилия, за да уважи искането в рамките на 30 дни от получаване на молбата от субекта на данни. При необходимост този срок може да бъде удължен с два месеца, като се вземе предвид сложността и броя на исканията.

НАДЗОРЕН ОРГАН

В случай че субект на данни счете, че са нарушени правата му във връзка с личните данни, същият може да подаде жалба до надзорния орган на България -– Комисията за защита на личните данни с данни за контакт: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2; kzld@cpdp.bg.

Също така субектът на данни може да подаде жалбата си в страната, в която живее, в работното си място или в мястото, където счита, че са нарушени правата му.

Настоящото Уведомление за поверително третиране и обработване на лични данни от Сдружение „Арк Академи” представлява неразделна част от Договора за организацията, провеждането и материалното осигуряване на професионално обучение.